Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

ABTN

ABTN is de afkorting voor: Actuariële en bedrijfstechnische nota. Deze nota is een wettelijke verplichting. Een pensioenfonds moet een actuariële en bedrijfstechnische nota hebben.

In de ABTN staat het beleid van het fonds op het gebied van beleggingen, premies en toeslagen.

Wat staat er zoal in de ABTN? 

 • Missie, visie en doelstellingen van het pensioenfonds
 • Informatie over financiële sturingsmiddelen, zoals toeslag, financiering en premie
 • De organisatie van het pensioenfonds en de interne beheersing (o.a. samenstelling bestuur en organen; informatie over risicomanagement)
 • Uitleg van de diverse pensioenregelingen (CAO, PAO, voorgaande regelingen)
 • Voorzieningen, bijvoorbeeld voorziening pensioenverplichtingen, kostenvoorziening 
 • Toeslagbeleid
 • Financiering
 • Premiebeleid 
 • Beleggingsbeleid en beleggingsbeginselen ('investments beliefs')
 • Waardebepaling

Als bijlagen zijn in de ABTN opgenomen:

 • Verklaring beleggingsbeginselen
 • Vereist eigen vermogen
 • Toelichting premiesystematiek
 • Tabel ervaringssterfte
 • Gelieerde ondernemingen
 • Uitbestedingsbeleid
 • Terugvorderings- en nabetalingsbeleid

De meeste van deze onderwerpen worden op deze website verder uitgelegd.

Naast de ABTN kent het pensioenfonds de volgende fondsdocumenten:

 • Uitvoeringsovereenkomst met TNT Express B.V. en Vaststellingsovereenkomst met PostNL N.V.
 • Statuten
 • Pensioenreglementen cao en pao
 • Kiesreglementen Bestuur
 • Reglement en kiesreglementen Verantwoordingsorgaan
 • Reglement Spaarregeling gemoedsbezwaarden
 • Reglement Visitatiecommissie
 • Reglement Geschillencommissie
 • Gedragscode en integriteitsbeleid
 • Melding regeling misstanden
 • Beleggingsmandaat

Het pensioenfonds heeft haar beleid uitgewerkt in de volgende documenten:

 • Beleid geschiktheid pensioenbestuur
 • Beleggingsplan
 • Beloningsbeleid
 • Communicatieplan
 • Handboek Integraal risicomanagement
 • Handboek Waardering financiële instrumenten
 • IT-beleid
 • Privacy-beleid
 • Overzicht contracten en uitbesteding
 • Overzicht rapportages