Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Bestuur & Controle

Pensioenfonds TNT Express is een stichting. Het in de stichting opgebouwde pensioenvermogen staat dus los van het vermogen van de onderneming TNT Express.

Bestuur Pensioenfonds TNT Express 
Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven personen. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden:

Namens TNT Express:
dhr. P. van Gameren RA (voorzitter)
dhr. drs. B.J. Haaksman RT
dhr. dr. R.G.E. Gambart

Namens de deelnemers:
mw. S. Y. Eijgermans-Jacobs (FNV) (secretaris)
dhr. R.H. Harmsen
dhr. E.D. Haneveld

Namens de gepensioneerden:
dhr. drs. G. Verheij

Taken
De belangrijkste taken van het bestuur zijn:

 • De pensioengelden goed beheren.
 • De premies op tijd innen.
 • De pensioenen op tijd en correct uitkeren.
 • Het pensioenvermogen goed beleggen. 

In het jaarverslag van het pensioenfonds staat meer informatie over onze beleggingen.

Pensioenreglement
Het bestuur stelt ook het pensioenreglement van het fonds vast. Daarin leggen we vast hoe we de pensioenen berekenen. In dit reglement staat ook hoe we de pensioenaanspraken financieren. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat u een bijdrage moet betalen in de kosten van de pensioenregeling.

Beloningsbeleid
Het pensioenfonds hanteert een matig en beheerst beloningsbeleid. De honorering mag geen enkele aanleiding geven tot risicovol beleggen of minder zorgvuldig risicomanagement (waaronder duurzaamheidsrisico’s).

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het fonds heeft ook te maken met het verantwoordingsorgaan. Hierin zijn werknemers, de werkgever en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan nemen we mee in het jaarverslag. 

Het verantwoordingsorgaan heeft twee belangrijke taken: 

 • Het orgaan geeft een oordeel over het gevoerde beleid van het bestuur. 
 • Het orgaan heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen, zoals het communicatiebeleid. 

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen en wordt bijgestaan door een adviseur.

 1. De heer Jurg van Dijk namens de werkgever.
 2. De heer Jan Haitsma namens de werknemers.
 3. De heer Bert Jolink namens de gepensioneerden (tevens voorzitter).

Pensioenwet

Pensioenfonds TNT Express moet zich houden aan de regels van de Pensioenwet (PW). Net als alle andere pensioenfondsen in Nederland. De doelen van de Pensioenwet zijn:

 • Zorgen dat iedereen het beloofde pensioen krijgt.
 • Zorgen voor een deskundig beheer van de beleggingen.

De Nederlandsche Bank (DNB) bewaakt de Pensioenwet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op ons gedrag. 

Visitatiecommissie

Verder houdt een visitatiecommissie toezicht op het handelen van het bestuur. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen. Zij beoordelen jaarlijks of het bestuur zijn zaakjes op orde heeft. Ze kijken of de organisatie van het fonds in orde is. Daarnaast kijken ze of het bestuur een goede basis heeft voor de besluiten.

Accountant en actuaris

Tot slot beoordelen een externe accountant en een externe actuaris jaarlijks de boeken van het fonds. Zij beoordelen: 

 • Of de cijfers kloppen. 
 • Of het fonds zich houdt aan wettelijke regels.