Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

FAQ

 • Als ik ga verhuizen, moet ik dit doorgeven?

  Verhuist u binnen of naar Nederland? Dan krijgen wij automatisch uw nieuwe adres door via de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft uw nieuwe adres dan ook niet aan ons door te geven.

  Verhuist u buiten Nederland? Dan moet u zich bij uw gemeente laten uitschrijven en uw nieuwe adres doorgeven. Wij ontvangen uw buitenlandse adres dan automatisch via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

  Verhuist u in het buitenland? Geef dan uw nieuwe adres door aan de RNI.

  Wilt u uw postadres veranderen? Gebruik dan het formulier Verandering postadres.

 • Als ik overlijd en mijn partner krijgt een nieuwe partner: wat gebeurt er dan met het partnerpensioen?

  Gaat uw partner na uw overlijden weer trouwen of samenwonen? Dan stellen we het partnerpensioen opnieuw vast. 

  Daarbij tellen de jaren tussen het moment van overlijden en de pensioendatum niet meer mee als deelnemingsjaren.

  Uw partner moet ons onmiddellijk in kennis te stellen wanneer hij/zij (opnieuw) in het huwelijk treedt. 
  Of een geregistreerd partnerschap aangaat. 
  Of een gemeenschappelijke huishouding gaat voeren. 

  Deze vaststelling is definitief. 

  Wijzigingen in burgerlijke staat daarna hebben geen gevolgen voor herrekening. Bijvoorbeeld bij overlijden van de nieuwe partner. 
   

 • Bestaat er na echtscheiding voor mijn ex-partner recht op pensioen?

  Ja. Volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ moet u het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen verdelen. U kunt ook andere afspraken met uw ex maken.

  Het bijzonder partnerpensioen komt bij uw overlijden toe aan uw ex. Het bijzondere partnerpensioen is de premievrije aanspraak op een deel van het partnerpensioen.

  Behalve als uw ex hiervan afstand doet. We bieden hiervoor een speciale verklaring aan. 

 • Hoe kan ik de hoogte van emolumentenpensioen controleren? Waar is mijn emolumentenpensioen gebleven?

  U berekent dit als volgt:

  Het volledige variabele salaris sinds de indiensttreding vermenigvuldigen met het toen geldende opbouwpercentage.

  Het reglement kent emolumentenpensioen niet als aparte pensioenvorm. Daarom wordt het in alle uitingen meegenomen in het pensioen.   

 • Hoe vaak kan ik van beleggingsfonds wisselen?

  U kunt uw beleggingskeuze iedere maand aanpassen.

  U kunt uw beleggingskeuze veranderen via deze website, via de Profielwijzer in 'MijnPensioen'.

 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

  U ontvangt ieder jaar een pensioenoverzicht.

  Bent u niet meer in dienst? En heeft u uw pensioen niet overgedragen? Dan ontvangt u één keer in de drie jaar een pensioenoverzicht. 

 • Hoe vraag ik mijn pensioen aan?

  U ontvangt ongeveer zes maanden voor uw pensioendatum een formulier. Hiermee vraagt u uw pensioen aan.

  Dit formulier moet u invullen en terugsturen. Doe dat wel op tijd, uiterlijk drie maanden voor de pensioendatum.  

  Wilt u met vervroegd pensioen? Dan kunt u dit aanvragen met het formulier op de website. U doet dit samen met uw werkgever.

 • Hoe werkt waardeoverdracht?

  Heeft u bij een vorige werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u de pensioenaanspraken overdragen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever.

  Deze aanspraken vertegenwoordigen een bepaalde geldwaarde; de overdrachtswaarde. Deze waarde gebruikt u om pensioen in te kopen in de nieuwe pensioenregeling. Hoeveel pensioen dit oplevert, is afhankelijk van de nieuwe pensioenregeling.

  De geldwaarde blijft voor u altijd gelijk bij waardeoverdracht. Wetgeving ziet erop toe dat de waarde van uw pensioen bij waardeoverdracht niet afneemt. 

 • Hoe wordt mijn pensioen berekend?

  Uw pensioen is afhankelijk van twee factoren:

  • Het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling.
  • Het gemiddeld verdiende salaris.

  Uw pensioenregeling is een middelloonregeling. Bij benadering kunt u de opbouw van uw pensioen berekenen met de formule:

  Aantal jaren deelname aan de regeling x 1,875% x gemiddelde pensioengrondslag

  De pensioengrondslag berekent u door het pensioengevend inkomen te verminderen met de franchise. U bouwt over de franchise geen pensioen op.  Deelnemers aan de pensioenregeling komen vanaf een bepaalde leeftijd namelijk ook in aanmerking voor een AOW-pensioen.

  *in het verleden waren andere pensioenregelingen van toepassing. 

 • Hoe zit het met pensioenverdeling bij echtscheiding?

  Bent u gescheiden? Dan heeft dat invloed op uw pensioen.

  Uw ex komt na een scheiding in aanmerking voor: 

  • de helft van het tijdens de huwelijksjaren opgebouwde ouderdomspensioen. Dit is het zogenoemde `te verevenen deel` van het pensioen.
  • het tot het moment van scheiding aanwezige partnerpensioen.

  Dit partnerpensioen voor uw ex heet bijzonder partnerpensioen.

  Moeten we het verevend pensioen na pensionering rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen? Dan moet u dit binnen twee jaar na beëindiging van de relatie bij het pensioenfonds aanvragen.

  Van uw eigen pensioen trekken we het verdeelde pensioen af. Daarnaast verminderen we uw pensioen met het bijzonder partnerpensioen van uw ex. Hierdoor wordt het partnerpensioen van uw eventuele nieuwe partner lager. 

 • Hoe zit het met pensioenverdeling bij einde van de samenleving?

  De wettelijke regelingen voor de pensioenverdeling gelden alleen als de deelnemer en partner getrouwd zijn. Of als er sprake was van een geregistreerd partnerschap.

  Woont u ongetrouwd samen en heeft u geen samenlevingscontract? Dan is bij het einde van de samenleving geen recht op pensioenverdeling.

  U kunt als voormalige partners wel een afspraak maken. U gebruikt dan de regeling voor de verdeling van pensioen en partnerpensioen zoals die voor gehuwden geldt.

  Daarbij gelden dezelfde formele eisen als voor gehuwden:

  • U moet de regeling schriftelijk overeenkomen. Doel is het einde van de samenleving.
  • We moeten altijd vooraf met de regeling instemmen.
  • U moet de regeling binnen twee jaar na het einde van de samenleving bij ons melden.
  • Daarbij moet u de overeenkomst inleveren.  
    
 • Ik heb een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). Wordt deze uitkering jaarlijks verhoogd?

  We verhogen het arbeidsongeschiktheidspensioen als dit kan. Deze verhoging is voorwaardelijk.

  Het bestuur beslist ieder jaar of en met hoeveel we het arbeidsongeschiktheidspensioen verhogen.

 • Is er eventueel ook een Anw-uitkering?

  De achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

  Heeft u gekozen deel te nemen aan de verzekering tegen het zogenoemde Anw-hiaat (Anw-aanvulling)? 

  Aanvullende uitkering
  Dan kan uw achtergebleven partner in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering. Deze uitkering overbrugt het verschil in uitkeringsniveau tussen de oude Algemene Weduwen- en Wezenwet en de nieuwe Anw.
  U bent niet verplicht deel te nemen aan de verzekering voor de Anw-aanvulling. Neemt u niet deel? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen voor de Anw-aanvulling.
  Heeft u zich afgemeld? Bijvoorbeeld omdat het Anw-gat maar klein is? Of in het geheel niet bestaat? Of omdat er geen partner is? Dan kunt u zich bij wijziging van de burgerlijke staat later alsnog aanmelden voor deelname.

  Deeltijd
  Werkt u in deeltijd? Dan is de Anw-aanvulling naar verhouding van de omvang van de dienstbetrekking, verhoogd met de meeruren, verzekerd. U betaalt ook naar verhouding premie.

 • Is er ook pensioen voor wezen?

  De kinderen van de overleden deelnemer krijgen wezenpensioen tot ze 18 jaar zijn.

  Kinderen die studeren, krijgen wezenpensioen tot maximaal hun 27e verjaardag. Ze moeten de eisen die zijn vermeld in de Wet op de Studiefinanciering volgen.

  Het wezenpensioen is per kind 20% van het partnerpensioen. Zo lang er niet meer dan vijf kinderen zijn.

  Zijn er meer dan vijf kinderen? Dan ontvangen de kinderen samen 100% van het partnerpensioen.

 • Is information available in English?

  Basic information is available in English.

  We also offer two brochures: Value transfer and a Brief guide to your pension scheme.

 • Kan ik als medewerker vallend onder de Cao van TNT mijn Anw-hiaatverzekering stopzetten?

  U neemt als medewerker vallend onder de Cao van TNT automatisch deel aan de Anw-hiaatverzekering.

  U kunt deze alleen stoppen: 

  • binnen 2 maanden na indiensttreding;
  • binnen 2 maanden nadat u 21 jaar bent geworden;
  • nadat uw huwelijk of partnerschap is beëindigd;
  • als uw partner de AOW-leeftijd bereikt;
  • na het overlijden van uw partner. 

  Schrijf hiervoor een brief naar het HR SSC of naar uw salarisadministratie. Het adres vindt u linksboven op de salarisspecificatie.  

 • Kan ik eerder stoppen met werken dan op 68 jaar?

  Ja, dat kan. De pensioenleeftijd is standaard 68 jaar. 

  U kunt ook eerder met pensioen.

  • Op zijn vroegst met 60 jaar.
  • Op zijn laatst met 68 jaar.

  Stopt u eerder met werken? Dan wordt uw pensioenuitkering lager. U bouwt namelijk over minder jaren pensioen op. We moeten de pensioenuitkering langer betalen.

  Let op: als u eerder dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, dan moet u stoppen met werken. 

 • Kan ik mijn pensioendatum aanpassen als ik niet meer voor TNT werk?

  Werkt u niet meer bij TNT? Dan kunt u uw pensioendatum vervroegen tot op zijn vroegst 60 jaar.

  Gaat het pensioen eerder in dan de oorspronkelijke pensioendatum? Dan wordt de uitkering lager.

  Heeft u pensioen opgebouwd met een ingangsleeftijd vóór 68 jaar? Dan kunt u dit uitstellen tot uiterlijk 68 jaar. U moet kunnen aantonen dat u nog een dienstverband heeft.

 • Krijg ik een pensioen als ik arbeidsongeschikt word?

  Heeft u recht op een WAO/WIA-uitkering? Is deze tijdens uw deelneming aan de pensioenregeling van Pensioenfonds TNT Express ingegaan?

  Dan komt u mogelijk in aanmerking voor arbeidsongeschiktheidspensioen en/of extra-arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Kijk voor meer informatie op de website

  De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht. 

 • Vanaf welke leeftijd bouw ik pensioen op bij Pensioenfonds TNT Express?

  U bouwt pensioen op vanaf 21 jaar. Bent u jonger als u in dienst komt? Dan bent u aspirant deelnemer.

  We hebben wel een pensioen voor uw nabestaanden als u komt te overlijden.

  Vanaf uw 21ste bent u officieel deelnemer. 

 • Waar kan ik een recent pensioenoverzicht vinden?

  U ontvangt jaarlijks eind april een pensioenoverzicht. Als u actieve deelnemer bent. 

  Uw pensioenoverzicht staat in 'Mijn post' op deze website.  

  U logt in op 'Mijn pensioen'. Hier vindt u uw pensioenoverzichten van Pensioenfonds TNT Express.

 • Waar kan ik meer informatie opvragen over mijn pensioen?

  Algemene informatie vindt u op deze website.

  U vindt informatie over uw persoonlijke situatie op het afgesloten gedeelte 'Mijn pensioen'.

  Vraag informatie aan uw HR & O-adviseur. 

  U kunt ook bellen naar onze pensioendesk op (050) 52 25 090.

 • Waar vind ik meer informatie over waardeoverdracht?

  Op deze website vindt u onder brochures en formulieren een brochure met meer informatie.  

 • Wanneer is er sprake van een ANW-hiaat?

  De Algemene Nabestaanden Wet (Anw) regelt, bij overlijden, het recht op een uitkering voor uw nabestaanden.

  De Anw-uitkering is inkomensafhankelijk. U moet daarnaast aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  Soms is er geen recht op een Anw-uitkering. Of slechts voor een deel.

  Medewerkers van TNT kunnen deelnemen aan een aanvullende verzekering. Die dekt de risico's en negatieve financiële gevolgen van de Anw af. Het zogenaamde Anw-hiaat.

  U vindt meer informatie in de brochure Anw-aanvulling.  

 • Wanneer krijg ik arbeidsongeschiktheidspensioen?

  Verdiende u voor uw arbeidsongeschiktheid meer dan het maximale dagloon? Dan kunt u in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of dit voor u van toepassing is.

 • Wanneer krijg ik extra arbeidsongeschiktheidspensioen?

  Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer ontvangt een extra arbeidsongeschiktheidspensioen zolang hij is herplaatst bij TNT. De hoogte hangt samen met de mate van arbeidsongeschiktheid.

 • Wanneer krijg ik voorwaardelijk pensioen ('zacht pensioen')?

  Het zacht pensioen heeft als standaard ingangsdatum 62 jaar en zes maanden. Het is een levenslang pensioen. 

  Als u recht heeft op zacht pensioen kunt u dit ook eerder of later in laten gaan. Als het eerder ingaat wordt het bruto jaarbedrag lager. Als het later ingaat wordt het bruto jaarbedrag hoger. 

  Als u voor uw AOW-datum met pensioen gaat en u heeft recht op zacht pensioen, dan kunt u dit (gedeeltelijk) omzetten in een AOW-compensatie. 

  Zacht pensioen is een compensatie voor het wegvallen van vervroegingsregelingen VUT, PPB en pensioenaanvulling tot 65 jaar.

   

   

 • Wat betekent 'uitruilen' van mijn pensioen?

  Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat, kunt u het partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. Dit noemen we uitruilen. 

  Met een partnerpensioen regelt u het inkomen voor uw partner als u komt te overlijden. Als u het partnerpensioen uitruilt, ontvangt uw partner niets als u komt te overlijden. 

  U ontvangt dan een hoger ouderdomspensioen. U kiest hiervoor als u geen partner heeft. Als u wel een partner heeft, dan moet uw partner hier schriftelijk mee instemmen.

 • Wat gebeurt er als ik eerder met pensioen ga?

  Gaat u eerder met pensioen? Bijvoorbeeld op uw 60e? Dan krijgt u minder pensioen, dan wanneer u op uw 65e of 68e met pensioen zou gaan.

  Uit hetzelfde opgebouwde pensioen moeten we langer het pensioen betalen. Bovendien bouwt u ook voor een aantal jaren minder pensioen op.

  Ook mist u, als uw pensioen voor uw AOW-datum ingaat, een AOW-uitkering.

 • Wat gebeurt er als ik uit dienst ga bij TNT?

  Stopt u met werken bij TNT? Dan heeft dat meestal tot gevolg dat ook uw deelneming in het pensioenfonds eindigt. U bouwt geen pensioen meer op. Wat u aan pensioen heeft opgebouwd, blijft van u.

  De opgebouwde aanspraken zijn tijdens de opbouwfase helemaal gefinancierd. U bent geen premie meer verschuldigd na beëindiging van de deelneming aan het fonds. De pensioenaanspraken gaan als het ware een slapend bestaan leiden tot uw pensioen ingaat. Zijn de opgebouwde aanspraken minder dan het wettelijke afkoopbedrag? We kopen die aanspraken na twee jaar af.

  Het fonds werkt ook mee aan overdracht van de opgebouwde pensioenen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de pensioendesk. 

 • Wat gebeurt er met het pensioen voor uw ex-partner als die overlijdt (en u nog in leven bent)?

  Verevening van het pensioen:

  Overlijdt uw ex? Dan komt het te verdelen (verevenen) deel van het pensioen weer terug naar u. Dat wil zeggen dat we uw pensioen verhogen.

  Het bijzonder partnerpensioen:

  • Bent u gescheiden voor 2001? Dan vloeit het partnerpensioen bij overlijden van uw ex terug naar het pensioenfonds.
  • Bent u gescheiden na 2001 en is uw pensioen nog niet ingegaan? Dan komt het partnerpensioen bij u terug.
 • Wat gebeurt er met mijn aanspraak op voorwaardelijk pensioen (zacht pensioen) als ik vertrek bij TNT?

  De aanspraak op 'zacht pensioen' is een zogenaamde voorwaardelijke aanspraak bij uw werkgever.

  Gaat u uit dienst voor 1 januari 2021 en niet aansluitend met pensioen? Dan vervalt uw aanspraak op deze uitkering.

  Heeft u vragen over het voorwaardelijk pensioen en de toekomst? Neem dan contact op met uw HR-adviseur.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen na overlijden?

  Overlijdt u vóór de pensioendatum? Dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen.

  De uitkering gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer. De uitkering loopt door tot en met de maand van het overlijden van de partner.

  Overlijdt u ná de pensioendatum? Dan heeft uw partner ook recht op een partnerpensioen.

  Heeft u op de pensioendatum afstand gedaan van dit recht in ruil voor een hoger pensioen? Dan heeft uw partner geen recht op een partnerpensioen.

  Bent u inmiddels uit dienst en heeft u ervoor gekozen uw partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen? Dan is er geen partnerpensioen voor uw partner. 

 • Wat gebeurt er na mijn vertrek bij TNT met mijn partnerpensioen?

  Gaat u uit dienst? Dan gaan we er standaard van uit dat u gehuwd bent of samenwoont. Het pensioenfonds reserveert een premievrij ouderdomspensioen voor u. Daar hoort een partnerpensioen bij.

  Het kan zijn dat u na uitdiensttreding geen behoefte heeft aan een partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u alleenstaand bent. Of omdat uw partner een substantieel eigen inkomen heeft.

  Extra aanspraak
  Daarom vraagt het pensioenfonds bij uitdiensttreding aan u of u uw opgebouwde partnerpensioen wilt omzetten in een extra aanspraak op ouderdomspensioen. Wat gebeurt daarna bij pensioneren? Op de pensioendatum kunt u deze extra aanspraak gebruiken voor een verhoogd en/of vervroegd ouderdomspensioen.

  Let op:
  Kiest u voor omzetting van uw partnerpensioen, bij uw overlijden? Uw eventuele partner heeft dan geen recht meer op partnerpensioen. Daarom moet uw partner ook meetekenen bij uw keuze voor omzetting. 

 • Wat is de pensioengerechtigde leeftijd in de pensioenregeling die geldt vanaf 1 januari 2014?

  De standaard pensioenleeftijd is 68 jaar. 

  Opgebouwde aanspraken onder het reglement 2006 houden een ingangsleeftijd van 62,5 jaar.

  Pensioenrechten opgebouwd voor 2006 kunnen een ingangsleeftijd van 62 jaar of 65 jaar hebben.

 • Wat is een Uniform Pensioenoverzicht?

  U neemt deel in een pensioenregeling via uw werkgever. U krijgt hiervan elk jaar een pensioenoverzicht.

  Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

  Daarnaast geeft het inzicht in de uitkering die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.

  Alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Dat maakt uw pensioensituatie een stuk duidelijker. En het vereenvoudigt het maken van uw financiële planning.

 • Wat is een variabele pensioenuitkering?

  U kunt tijdens de eerste vijf of tien jaar een hoger ouderdomspensioen ontvangen. Daarna ontvangt u (levenslang) een lager bedrag.

  • Bij 5 jaar is de uitkering in de eerste jaren 120%. Na die vijf jaar 90% van het oorspronkelijke pensioenbedrag.
  • Bij 10 jaar is de uitkering in de eerste jaren 113%.  Na 10 jaar 84,75% van het oorspronkelijke pensioenbedrag.
 • Wat is het opbouwpercentage bij 68 jaar?

  Valt u als medewerker onder de Cao van TNT? Dan krijgt u een opbouwpercentage van 1,875% van de pensioengrondslag per dienstjaar.

  Voorbeeld
  Bent u op de pensioendatum 25 jaar in dienst? Dan heeft u 25 x 1,875%= 46,87% van de gemiddelde pensioengrondslag opgebouwd. Daarnaast heeft u een partnerpensioen opgebouwd.

  *in het verleden waren andere pensioenregelingen van toepassing. 

 • Wat is in de pensioenregeling de pensioendatum?

  De huidige pensioendatum is 68 jaar. 

 • Wat is Individueel Pensioensparen (IPS)?

  U kon in het verleden vrijwillig extra premie inleggen voor een aanvullend pensioen. Dit gebeurde in de regeling Individueel Pensioensparen (IPS). 

  U kon via deze regeling extra pensioen opbouwen. 

  Vanaf 1 januari 2015 kunt u geen nieuwe premie meer inleggen. 

  Uw opgebouwde saldo blijft belegd. Als u uit dienst treedt of met pensioen gaat, krijgt u hiervoor extra pensioenaanspraken

 • Wat is nabestaandenpensioen?

  Overlijdt een medewerker van TNT? Dan geldt het volgende:

  • Achterblijvende gezinsleden hebben recht op een nabestaandenpensioen.
  • Uw partner heeft recht op een partnerpensioen.
  • Uw eventuele kinderen hebben tot de 18-jarige leeftijd recht op een wezenpensioen.
  • Studerende kinderen tot 27 jaar.

  Partnerpensioen en wezenpensioen noemen we samen ook wel nabestaandenpensioen. 

  Het wezenpensioen is per kind 20% van het partnerpensioen. Als er niet meer dan vijf kinderen zijn. Zijn er meer dan vijf kinderen? Dan ontvangen de kinderen samen 100% van het partnerpensioen.

 • Wat is premievrij pensioen?

  Vertrekt u bij TNT? Dan hoeft u geen premie meer te betalen. Het opgebouwde pensioen reserveren we in het pensioenfonds. U ontvangt een bewijs van uw aanspraken.

 • Wat is voorwaardelijk pensioen ('zacht pensioen')?

  Zacht pensioen is voorwaardelijk pensioen. Dit pensioen wordt pas ingekocht en toegekend als u met pensioen gaat.

  U krijgt dit niet als u voor uw pensioendatum uit dienst gaat bij TNT. U moet dus tot uw pensioen bij TNT blijven werken om dit pensioen uitgekeerd te krijgen. Of uiterlijk tot januari 2021. 

 • Wat is waardeoverdracht?

  Verandert u van baan? Dan kunt u uw 'oude' pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

 • Wat moet ik doen als er bij echtscheiding afwijkende afspraken zijn gemaakt over pensioen?

  Wilt u afwijkende afspraken maken? Neem voor de zekerheid vooraf contact met ons op.

  Wij beoordelen of we met de afwijkende afspraken kunnen instemmen. In ieder geval voor die situaties waarin goedkeuring vereist is.

 • Wat wordt er verstaan onder scheiden?

  Het kan hierbij gaan om:

  • een officiële ontbinding van het huwelijk;
  • een scheiding van tafel en bed;
  • beeïndiging van een geregistreerd partnerschap.
 • Welk beleggingsfonds kan ik het beste kiezen?

  Die keuze is aan u. U kunt bij uw keuze gebruik maken van de profielwijzer. 

  Over het algemeen ligt het voor de hand minder risico te nemen als de pensioendatum dichterbij komt.

  Heeft u meegedaan aan Individueel Pensioensparen? 

  Dan ziet u bij 'Mijn post' een overzicht van uw inlegsaldo en het behaalde rendement over het gekozen beleggingsfonds.  

 • Welke informatie staat er in het Uniform Pensioenoverzicht?

  De volgende informatie vindt u terug op het Uniform Pensioenoverzicht:

  • de algemene gegevens van de pensioenregeling;
  • individuele gegevens, zoals salaris, deeltijdpercentage en de datum van indiensttreding;
  • informatie over de al opgebouwde pensioenaanspraken;
  • informatie over het mogelijk te bereiken pensioen als u bij TNT blijft doorwerken tot uw pensioendatum;
  • informatie over waardevastheid van uw pensioen, dus of uw pensioen wel of niet verhoogd is en hoe;
  • informatie over de eventuele uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid;
  • de fiscale jaaropgave (factor A). Dit is het bedrag wat u nodig hebt voor uw belastingaangifte bij lijfente-aftrek.
 • Welke pensioenen kan ik meenemen (overdragen) naar Pensioenfonds TNT Express?

  Verandert u van baan? Dan neemt u misschien uw 'oude' pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan alleen als de beleidsdekkingsgraad van zowel het overdragende als het ontvangende fonds hoger is dan 100%.

  Aanspraken verhogen
  De waarde van het pensioen van de vorige werknemer dragen we over aan het nieuwe fonds.
  Door de waarde van andere pensioenrechten over te dragen aan Pensioenfonds TNT Express, verhoogt u uw aanspraken op pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Ook kunt u zo de aanspraak op partnerpensioen verhogen.

  Indiensttreding
  Na uw indiensttreding krijgt u automatisch van Pensioenfonds TNT Express een indiensttredingsbrief. Hierbij zit een bijlage. Daarop vult u in wie uw vorige werkgever en pensioenuitvoerder waren. We nemen daarna contact op met uw vorige pensioenuitvoerder.

  Kleine pensioenen
  Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar (2019) dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express staan.

  Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt Pensioenfonds TNT Express er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds TNT Express checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express.

  Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Uw pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

  Meer informatie
  Waardeoverdracht kost veel tijd. Het duurt minimaal negen maanden.  
  Voor meer informatie lees de brochure Waardeoverdracht bij indiensttreding. Of kijk onder Vraag en Antwoord bij Waardeoverdracht.

 • Welke pensioenen kan ik overdragen?

  Pensioenfonds TNT Express kan de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Mits u in dienst bent bij TNT. 

  Dus niet alleen van uw vorige pensioenuitvoerder. Ook van eerdere uitvoerders. Bijvoorbeeld als u vaker van baan verandert. 

  De waarde van pensioenen die u vroeger wellicht al bij Pensioenfonds TNT Express heeft opgebouwd, draagt u zo ook over. Het moet wel gaan om pensioen uit een werkgever - werknemerrelatie. Overdracht van privé lijfrente- of koopsompolissen is niet mogelijk.  

 • Wie heeft recht op voorwaardelijk pensioen ('zacht pensioen')?

  U heeft als Cao-werknemer bij TNT recht op zacht pensioen als:

  • u geboren bent op of na 1 januari 1950 en
  • in dienst was op 31 december 2005 en
  • u uitzicht had op 31-12-2005 op een VUT, PPB of pensioenaanvulling en dit recht per 01-01-2006 bent verloren.

  U kunt op uw Uniform Pensioenoverzicht zien of u in aanmerking komt voor zacht pensioen. Om in aanmerking te komen moet u in dienst blijven tot 2021, of eerder vanuit een actief dienstverband met pensioen gaan. 

 • Wie is deelnemer in het fonds?

  Werkt u bij TNT en valt u onder de Cao of PAO-regeling voor TNT? Dan bent u deelnemer in het fonds. 

 • Wie kan er deelnemen aan IPS?

  Vanaf 1 januari 2015 kunt u geen nieuwe premie meer inleggen in de regeling Individueel Pensioensparen.

  Uw opgebouwde saldo blijft belegd. Treedt u uit dienst? Of gaat u met pensioen? Dan krijgt u hiervoor extra pensioenaanspraken.

 • Wie zijn partners?

  De partner is: 

  • de man of vrouw waarmee u als deelnemer gehuwd bent. We stellen een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap gelijk aan het huwelijk.
  • de ongehuwde man of vrouw waarmee u samenleeft en duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert. Bij ongehuwd samenwonen gaat het om relaties van twee ongehuwden. Het geslacht maakt niet uit: man-vrouw; man-man of vrouw-vrouw. Alleen familierelaties in de rechte lijn zijn uitgezonderd (ouder/kind, grootouder/kleinkind).
   • Voorwaarden:
    • de gemeenschappelijke huishouding bestaat ten minste zes maanden;
    • er is een notarieel vastgelegde overeenkomst;
    • deze is op het moment van overlijden ten minste zes maanden oud;
    • de partners woonden minstens de laatste zes maanden vóór het overlijden op hetzelfde adres. 
 • Wordt IPS jaarlijks verhoogd (geïndexeerd)?

  Individueel Pensioen Sparen (IPS) is een in depot gestort saldo zolang een werknemer actief in dienst is.

  U bepaalt hoe het IPS-saldo wordt belegd.

  Het saldo groeit aan door beleggingsrendement.

  Daarom is tijdens het actieve dienstverband geen sprake van verhogingen (indexatie).

  Na uitdiensttreding, bij overlijden of bij pensionering wordt het IPS-saldo gebruikt voor inkoop van een pensioenaanspraak. Deze wordt wel volgens artikel 19 verhoogd.  

 • Zijn de bedragen op mijn Uniform Pensioenoverzicht maand- of jaarbedragen en zijn ze bruto of netto?

  De bedragen op uw overzicht zijn bruto jaarbedragen.