Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Nieuws over uw pensioenregeling

23-12-2019

De vakorganisaties en TNT Express hebben in het verleden afspraken gemaakt over uw pensioenopbouw. Deze afspraken zijn in de cao vastgelegd en worden door Pensioenfonds TNT Express uitgevoerd.

Na de overname van TNT Express door FedEx in 2016 heeft de werkgever het pensioenfonds geïnformeerd over haar voornemen om de opbouw van het pensioen van de actieve medewerkers in de toekomst te laten plaatsvinden bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg (ook vaak Pensioenfonds Vervoer genoemd). Dit pensioenfonds is het standaard pensioenfonds voor de sector waarin FedEx deelneemt. Om deze overstap mogelijk te maken, moet de cao worden aangepast. De gesprekken daarover tussen vakorganisaties en TNT Express zijn nog niet afgerond.

Pensioenfonds TNT Express is sinds juni 2014 (het moment van de afsplitsing van Pensioenfonds TNT Express van Pensioenfonds PostNL) verantwoordelijk voor de uitvoering van het pensioen dat de medewerkers volgens de cao tot op heden hebben opgebouwd en tot de ingangsdatum van de nieuwe pensioenregeling nog zullen opbouwen.

De uitvoerings- en financieringsafspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. TNT Express heeft het pensioenfonds meegedeeld dat, zodra de pensioenopbouw van de actieve medewerkers bij Pensioenfonds Vervoer wordt ondergebracht, de opbouw van het pensioen bij het Pensioenfonds TNT Express zal eindigen. Dit zal mogelijk al in de loop van 2020 plaatsvinden. Dit betekent dat TNT Express de uitvoeringsovereenkomst wil opzeggen.

Het pensioenfonds en de werkgever zijn met elkaar in overleg getreden om de gevolgen van die opzegging te bespreken. Dat overleg heeft begin vorige week geleid tot overeenstemming tussen het pensioenfonds en TNT Express over een omvangrijk pakket aan financiële afspraken, dat van toepassing zal zijn als TNT Express de uitvoeringsovereenkomst de komende periode daadwerkelijk opzegt. Met deze afspraken wordt het tot nu toe opgebouwde en het tot de ingangsdatum van de nieuwe pensioenregeling nog op te bouwen pensioen gewaarborgd.

Hoe verder?

Pensioenfonds TNT Express bekijkt nu de mogelijkheden hoe de uitvoering van het opgebouwde pensioen na de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door TNT Express zo goed mogelijk voor alle deelnemers kan worden gerealiseerd. Hiervoor onderzoekt het pensioenfonds een aantal scenario’s. Dit betreft bijvoorbeeld de optie van het zelfstandig blijven voortbestaan als Pensioenfonds TNT Express, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar een verzekeringsmaatschappij of naar een algemeen pensioenfonds. Ook het overdragen van de opgebouwde pensioenen naar Pensioenfonds Vervoer is een mogelijkheid.

Naar verwachting is hierover pas in de loop van 2020 duidelijkheid. De zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van dat besluit zal ook daarna nog geruime tijd vergen. U kunt er van op aan dat het bestuur van het pensioenfonds het belang van alle deelnemers bij de besluitvorming voorop zal laten staan.

Wat betekent dit voor u?

Door de mogelijke beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst veranderen de door u opgebouwde pensioenen niet. Naar verwachting wordt uw opgebouwde pensioen op zijn vroegst per 1 januari 2021 elders ondergebracht. Tot dat moment blijft uw pensioen gewoon bij Pensioenfonds TNT Express.

Over de voortgang houdt Pensioenfonds TNT Express u op de hoogte. Via de website, maar ook via de digitale pensioeninformatie, die we minimaal 6 keer per jaar verzenden. Meld u hier aan.

Als er echt iets voor u gaat veranderen ontvangt u daarover vanzelfsprekend een persoonlijke brief van het pensioenfonds.