Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Aangepast herstelplan

07-04-2016

Per 1 april 2016 heeft Pensioenfonds TNT Express een aangepast herstelplan ingediend. Dit was noodzakelijk gezien het reservetekort van PF TNT Express per 31 december 2015. In dit herstelplan wordt aangetoond dat de beleidsdekkingsgraad na 10 jaar zich tenminste op het niveau van het vereist eigen vermogen bevindt.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt in de gaten of de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen hoog genoeg is. Daarnaast stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de beleidsdekkingsgraad van het fonds minimaal 119,5% (gelijk aan het niveau van het vereist eigen vermogen, VEV) zijn. Komen we hier onder, dan spreken we over een tekortsituatie. In dat geval moet het pensioenfonds een herstelplan opstellen dat door DNB wordt beoordeeld.

Een herstelplan is een plan van aanpak waarin pensioenfondsen laten zien welke maatregelen zij nemen om de dekkingsgraad te verbeteren. Hiervoor kunnen de volgende zaken in volgorde worden ingezet:,
- het niet of slechts gedeeltelijk verhogen van de pensioenen met een toeslag,
- het verlagen van de beleggingsrisico’s,
- bijstorten door de werkgever TNT, en
- in het uiterste geval, het korten van de pensioenen.

In het herstelplan staat welke maatregelen PF TNT Express neemt om de dekkingsgraad in 10 jaar weer op het vereiste niveau te krijgen. Het doel van het plan is te laten zien hoe PF TNT Express de financiële positie gaat versterken, zodat het ook op de langere termijn de pensioenen kan uitbetalen. Op basis van het huidige herstelplan is geen verlaging van het pensioen nodig.

Als de dekkingsgraad uitkomt onder wat minimaal benodigd is en dit is het volgende kwartaal nog steeds het geval is, stort werkgever TNT bij. Zo wordt het eventueel korten op pensioenen zoveel mogelijk voorkomen.

Hier vindt u een samenvatting van de financiële gegevens van het herstelplan.