Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Crisisplan en herstelplan Pensioenfonds TNT Express

28-12-2015

Pensioenfonds TNT Express heeft in juli 2015 een financieel crisisplan en een herstelplan ingediend bij de Nederlandsche Bank. Pensioenfondsen zijn verplicht een financieel crisisplan op te stellen. Daarnaast moet een pensioenfonds ook een herstelplan indienen, wanneer de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet aan het vereist eigen vermogen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

Financieel Crisisplan
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds TNT Express heeft een plan opgesteld, waarin beschreven is wat het bestuur gaat doen als het pensioenfonds in een financiële crisissituatie terecht komt of dreigt te komen. Wij noemen dit een financieel crisisplan. Dit is nodig om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen met financiële gevolgen. De maatregelen in het plan kunnen dan ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom willen wij u informeren over ons financieel crisisplan. Meer informatie leest u hier. 

Herstelplan
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt in de gaten of de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen hoog genoeg is. Daarnaast stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de beleidsdekkingsgraad van het fonds minimaal 119,5% (gelijk aan het niveau van het vereist eigen vermogen, VEV) zijn. Komen we hier onder, dan spreken we over een tekortsituatie. In dat geval moet het pensioenfonds een herstelplan opstellen dat door DNB wordt beoordeeld.

Een herstelplan is een plan van aanpak waarin pensioenfondsen laten zien welke maatregelen zij nemen om de dekkingsgraad te verbeteren. Hiervoor kunnen de volgende zaken in volgorde worden ingezet:,
het niet of slechts gedeeltelijk verhogen van de pensioenen met een toeslag,
het verlagen van de beleggingsrisico’s,
bijstorten door de werkgever TNT, en
in het uiterste geval, het korten van de pensioenen.

In het herstelplan staat welke maatregelen PF TNT Express neemt om de dekkingsgraad in 10 jaar weer op het vereiste niveau te krijgen. Het doel van het plan is te laten zien hoe PF TNT Express de financiële positie gaat versterken, zodat het ook op de langere termijn de pensioenen kan uitbetalen. Op basis van het huidige herstelplan is geen verlaging van het pensioen nodig.

Als de dekkingsgraad uitkomt onder wat minimaal benodigd is en dit is het volgende kwartaal nog steeds het geval is, stort werkgever TNT bij. Zo wordt het eventueel korten op pensioenen zoveel mogelijk voorkomen.

Hier vindt u een samenvatting van de financiële gegevens van het herstelplan.