Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Veelgestelde vragen

Wij hebben de veelgestelde vragen over de toekomst van Pensioenfonds TNT Express voor u op een rij gezet. 

Beëindiging uitvoeringsovereenkomst per 30 september 2020

Wat betekent dit voor mij?

Uw tot 31 december 2020 opgebouwde pensioen blijft bij Pensioenfonds TNT Express. Dit geldt voor de pensioenen van alle (gewezen) deelnemers. Dit zijn werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden van FedEx/TNT Express. 

Het pensioenfonds is per 1 januari 2021 een gesloten pensioenfonds. Voor werknemers van FedEx/TNT Express betekent dit dat er vanaf dat moment geen premie bij het pensioenfonds meer binnenkomt en dus ook binnen het pensioenfonds geen nieuwe pensioenopbouw plaatsvindt. Iedereen wordt dan "gewezen deelnemer". 
 

Wat betaalt de werkgever nog?

Per 1 januari 2021 betaalt de werkgever geen premie meer aan het pensioenfonds. Wel zijn er financiële afspraken gemaakt dat de werkgever nog bijdraagt aan het herstel van de dekkingsgraad tot de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst. Dat is 30 september 2021. 

Is de beëindiging van het pensioenfonds onderdeel van het oorspronkelijke FedEx overnamecontract van TNT?

Nee. Zowel de overgang naar Pensioenfonds Vervoer als de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst zijn geen onderdeel geweest van de oorspronkelijk overname van TNT Express door FedEx.

Is de beëindiging van het pensioenfonds een gegeven feit of is dit nog onderhandelbaar?

De overgang naar Pensioenfonds Vervoer is geregeld in de cao en dit is afgesproken tussen de werkgever en de vakbonden. De werkgever heeft de Uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds formeel op 30 september 2020 opgezegd. Dit is een recht van de werkgever.

Er zijn wel afspraken gemaakt tussen de werkgever en het pensioenfonds over de financiële gevolgen hiervan en de wijze waarop de werkgever deze gevolgen compenseert. Welke afspraken dat precies zijn wordt later bekendgemaakt. Deze zijn afhankelijk van de financiele ontwikkelingen in de komende maanden.

Eindigt met het beëindigen van het huidige pensioenfonds ook de financiële rol van FedEx t.a.v. de bijstortverplichting in geval van verslechtering van de dekkingsgraad van het fonds?

De verplichte extra bijdrage van de werkgever aan het pensioenfonds bij verslechtering van de dekkingsgraad is geregeld in de Uitvoeringsovereenkomst. Tot 30 september 2021 bestaat deze bijstortingsverplichting.

Voortbestaan als gesloten pensioenfonds

Verandert mijn pensioen ook als het pensioenfonds gesloten wordt?

Alle bestaande pensioenen, die opgebouwd zijn tot en met 31 december 2020 bij het pensioenfonds. De pensioenen wijzigen voorlopig niet omdat het pensioenfonds als gesloten pensioenfonds blijft bestaan. Per 1 januari 2021 wordt u gewezen deelnemer bij het pensioenfonds.

Hoe zit het met pensioen wat er voor mijn nabestaanden is? 

Vanaf 1 januari 2021 bent u gewezen deelnemer in het pensioenfonds. Ook voor gewezen deelnemers is er een nabestaandenpensioen geregeld op basis van de bestaande pensioenregeling.

Hoe ziet de toekomst van het pensioenfonds er na 1 januari 2021 uit? 

In de komende maanden besluit het bestuur van het pensioenfonds of een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenen naar een andere pensioenuitvoerder in het voordeel is van de deelnemers. Als dat het geval is vindt collectieve waardeoverdracht waarschijnlijk in het najaar van 2021 plaats. Enkele maanden daarna zal het pensioenfonds formeel ophouden te bestaan. Toezichthouder De Nederlandsche Bank zet daar dan ‘een stempel’ op. Het is nu nog niet bekend naar welke pensioenuitvoerder de opgebouwde pensioenen eventueel zullen worden overgedragen.

Kan het pensioenfonds ook blijven bestaan?

Het bestuur van het pensioenfonds beslist over het al dan niet voortbestaan van het pensioenfonds. Maar voor kleine pensioenfondsen, zoals dit pensioenfonds wordt het steeds moeilijker om tegen acceptabele kosten een pensioenregeling uit te voeren. Zeker nu vanaf 1 januari 2021 het pensioenfonds een gesloten pensioenfonds wordt en er geen verdere pensioenopbouw meer plaatsvindt, begint het bestaansrecht van het pensioenfonds verder af te nemen. Daarom onderzoekt het bestuur van het pensioenfonds of een collectieve waardeoverdracht en beëindiging van het pensioenfonds een betere oplossing is voor de deelnemers.

Welke rol spelen de deelnemers en gepensioneerde TNT Express-medewerkers bij de keuze van de toekomst van het pensioenfonds?

Het bestuur van Pensioenfonds TNT Express onderzoekt op dit moment waar het pensioen (en het vermogen) van het pensioenfonds het beste ondergebracht kan worden. Het bestuur bestaat uit zeven personen, die de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Het bestuur dient bij de besluiten over de toekomst de belangen van (oud) werknemers en gepensioneerden zorgvuldig mee te wegen. Het Verantwoordingsorgaan zal ook advies uitbrengen voorafgaande aan het besluit van het bestuur. Ook toezichthouder DNB ziet hier op toe.

Hoe blijf ik op de hoogte van genomen besluiten?

Zodra er een definitief besluit is genomen over de toekomst van Pensioenfonds TNT Express, wordt iedereen hierover schriftelijk geïnformeerd.

Is er reden tot zorg over de continuïteit van de pensioenuitkeringen van de huidige en toekomstige gepensioneerden van TNT Express?

Nee. Bij de keuze voor de overname wordt onder andere gekeken naar de financiële gezondheid van de overnemende partij en de stabiliteit hiervan. Alle pensioenfondsen staan ook onder toezicht van DNB. Wij kunnen echter niet voorzien wat de toekomst hierin gaat brengen, maar dat geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland.

Collectieve waardeoverdracht en liquidatie 

Wat is collectieve waardeoverdracht?

Bij collectieve waardeoverdracht worden alle opgebouwde pensioenen overgebracht naar een andere pensioenuitvoerder. De waarde van de pensioenen blijft minimaal gelijk. Maar de pensioenen kunnen wel aangepast worden om beter aan te sluiten bij de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en uitvoeringsregels van de nieuwe pensioenuitvoerder. Als dat het geval is wordt u persoonlijk geïnformeerd.

Raak ik pensioen kwijt door collectieve waardeoverdracht?

Nee. Bij collectieve waardeoverdracht worden alle opgebouwde pensioenen (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen e.d.) overgebracht naar een andere pensioenuitvoerder. De waarde van de pensioenen blijft minimaal gelijk. Maar de pensioenen kunnen wel aangepast worden om beter aan te sluiten aan de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en uitvoeringsregels van de nieuwe pensioenuitvoerder. 

Wie beslist over de collectieve waardeoverdracht?

Het bestuur van het pensioenfonds beslist of collectieve waardeoverdracht de juiste keuze is. Maar de ontvangende pensioenuitvoerder moet ook instemmen met de waardeoverdracht. Daarnaast moet de toezichthouder De Nederlandsche Bank ‘geen bezwaar’ hebben tegen deze collectieve waardeoverdracht.

Blijft mijn pensioen evenveel waard?

Ja. Bij collectieve waardeoverdracht worden alle opgebouwde pensioenen (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen e.d.) overgebracht naar een andere pensioenuitvoerder. De waarde van de pensioenen blijft minimaal gelijk. Maar de pensioenen kunnen wel aangepast worden om beter aan te sluiten aan de inhoud van de nieuwe pensioenregeling of uitvoeringsregels van de nieuwe pensioenuitvoerder.

Als het doorgaat, wanneer gaat collectieve waardeoverdracht dan plaatsvinden?

De definitieve datum is nog niet bekend. Als dit doorgaat is het streven om de collectieve waardeoverdracht op 30 september 2021 uit te voeren.

Is collectieve waardeoverdracht het beste voor mij? En waar gaat het dan naar toe? 

Het onderzoek hiervoor loopt nog bij het pensioenfonds. Een van de partijen die in dit onderzoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder betrokken is, is het Bedrijfspensioenfonds voor het Vervoer (Pensioenfonds Vervoer). Er is echter nog geen besluit genomen. Zodra hier meer over bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

Wordt al mijn pensioen overgedragen? Ook mijn spaarkapitaal uit de beschikbare premieregeling (BPR) en individueel pensioensparen (IPS)? 

Voorafgaande aan de collectieve waardeoverdracht wordt het spaarkapitaal uit de beschikbare premieregeling (BPR) en individueel pensioensparen (IPS) omgezet naar extra ouderdomspensioen. De totale waarde hiervan wordt daarna overgedragen.

Bestaat na de collectieve waardeoverdracht het pensioenfonds helemaal niet meer?

Enkele maanden na de collectieve waardeoverdracht zal de liquidatie helemaal afgerond zijn en zal het pensioenfonds ophouden te bestaan.

Worden mijn persoonlijke gegevens, zoals mijn e-mailadres, ook doorgegeven aan de nieuwe pensioenuitvoerder?

Bij een collectieve waardeoverdracht worden alle gegevens overgedragen die een goede pensioenuitvoering bij een nieuwe pensioenuitvoerder mogelijk maken. Naast informatie over uw opgebouwd pensioen, zal bijvoorbeeld ook uw e-mailadres overgedragen worden. U blijft dan digitale post ontvangen. Uiteraard kunt u bij de nieuwe pensioenuitvoerder het gebruik van dat e-mailadres weer intrekken, zoals u dat nu ook bij ons pensioenfonds kunt.

Wie houdt toezicht op het hele proces van collectieve waardeoverdracht en liquidatie?

Naast het toezicht van De Nederlandsche Bank, zal de collectieve waardeoverdracht ook gecontroleerd worden door een accountant.

Is de huidige pensioenregeling vergelijkbaar met die in de nieuwe situatie? Bijvoorbeeld, kan ik in de nieuwe situatie ook eerder met pensioen dan 67 of 68 jaar?

Afhankelijk van de keuze waar het pensioen (en het vermogen) naar overgedragen wordt kan de huidige regeling in meer of mindere mate meegenomen worden bij de overgang. Sommige pensioenkeuzes, zoals bijvoorbeeld het vervroegd in laten gaan van het pensioen, gelden voor alle pensioenfondsen en blijven dus altijd mogelijk.

Actieve deelnemers: opbouw bij Pensioenfonds Vervoer vanaf 1 januari 2021

Ik ben een medewerker van FedEx/TNT, wat gebeurt er op 1 januari 2021 met de opbouw van mijn pensioen?

Vanaf 1 januari 2021 bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer. Uw nieuwe pensioenregeling vindt u op www.pfvervoer.nl.

Wie heeft dit besloten?

Dit is geregeld in de cao. De cao komt tot stand in een overleg tussen de sociale partners, dat zijn werkgever en de vakbonden.

Heb ik zelf een keuze?

Nee. Er kan niet worden afgeweken van de bepalingen van een cao. Binnen de cao heeft u misschien wel keuzes. De werkgever of Pensioenfonds Vervoer kunnen u hierover informeren.

Is de regeling bij Pensioenfonds Vervoer hetzelfde als we hadden bij Pensioenfonds TNT Express?

De sociale partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling. Over de regeling vanaf 1 januari 2021 bent u door de werkgever geïnformeerd.

Waarom is voor Pensioenfonds Vervoer gekozen?

Deze keuze is gemaakt door de werkgever, na overleg met de vakbonden. Het pensioenfonds gaat niet over het onderhandelingsresultaat van de sociale partners. De werkgever heeft de werknemers geïnformeerd over de cao. Wel zijn werknemers die nu in dienst zijn bij FedEx ook al deelnemer bij Pensioenfonds Vervoer.

Er is straks geen band meer tussen de werkgever FedEx/TNT Express en Pensioenfonds Vervoer. Hoe weet dit pensioenfonds wat ik wil?

Pensioenfonds Vervoer is een groot pensioenfonds waar veel transportbedrijven bij zijn aangesloten. De werkgever zal een overeenkomst sluiten met Pensioenfonds Vervoer. Ook zijn de medewerkers van FedEx al deelnemer bij Pensioenfonds Vervoer. Pensioenfonds Vervoer informeert u verder over hun eigen pensioenfonds. Pensioenfonds Vervoer staat net zoals alle pensioenfondsen in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Er wordt ook toezicht uitgeoefend door een accountant, een Raad van Toezicht en het bestuur van het pensioenfond moet verantwoording afleggen aan het Verantwoordingsorgaan. 

Worden onze belangen daar wel goed behartigd?

Pensioenfonds Vervoer dient te voldoen aan wet- en regelgeving en houdt zich aan de regels van evenwichtige belangenafweging en staat onder toezicht bij de Nederlandsche Bank. Dit geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland.

Bestaat nu de kans dat mijn pensioen lager wordt? Of hoger?

Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van de pensioenregeling bij Pensioenfonds Vervoer. De sociale partners hebben een overeenkomst gesloten over de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2021. Deze staat in de cao.

Over de inhoud van de pensioenregeling bij Pensioenfonds Vervoer geeft dat pensioenfonds u informatie. In zijn algemeenheid zijn verhogingen en verlagingen van pensioenen mogelijk. Dat geldt voor alle pensioenfondsen en dus ook voor Pensioenfonds Vervoer. Voor specifieke informatie verwijzen wij naar Pensioenfonds Vervoer.

Komt er een onderscheid/knip in het opgebouwd pensioen bij Pensioenfonds TNT Express en de nieuwe pensioenopbouw bij Pensioenfonds Vervoer?

Dat is nu nog niet bekend. Dat hangt van een eventuele collectieve waardeoverdracht af. Het onderzoek hiervoor loopt nog bij het bestuur van het pensioenfonds. Pas na de collectieve waardeoverdracht is duidelijk of er blijvend een knip/onderscheid is of niet. Uw totale pensioen wordt hierdoor niet anders dan nu.

Hoe weet ik hoeveel pensioen ik in het verleden bij verschillende werkgevers heb opgebouwd?

Iedere pensioenuitvoerder geeft u de informatie van uw opgebouwde pensioen. Het totaaloverzicht kunt u ook vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Heeft de overgang naar Pensioenfonds Vervoer ook invloed op de beleggingen? Hoe gaat dat nu, straks en wat zijn de gevolgen? Heeft dit effect op de deelnemers?

Pensioenfonds Vervoer gaat in afstemming met de vertegenwoordiging van werkgevers en deelnemers over haar beleggingen. Informatie hierover vindt u op de website van Pensioenfonds Vervoer.

Ik heb pas geleden mijn pensioen aangevraagd. Bij wie moet ik nu zijn?

Voor het opgebouwde pensioen blijft u, zolang er geen collectieve waardeoverdracht is uitgevoerd, bij pensioenfonds TNT Express. Als u na 1 januari 2021 ook pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer zal voor dat deel van uw pensioen Pensioenfonds Vervoer contact met u opnemen.