Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Pensioen opbouwen

 • U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 68e verjaardag of zodra u eerder met pensioen gaat. Het ouderdomspensioen stopt als u overlijdt.

  • Bent u geboren na 1 januari 1950 en was u al in dienst op 31 december 2005? Dan geldt voor u een overgangsregeling.
  • Heeft u meer dan één dienstverband bij TNT? Dan neemt u voor elk dienstverband afzonderlijk deel aan het pensioenfonds. U heeft dan recht op meer dan één pensioen.

  Hoeveel pensioen ontvangt u straks?

  Dat is vooral afhankelijk van uw salaris en het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat ook op uw persoonlijke pagina Mijn pensioen.

  Pensioenplanner

  Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.

  Uw pensioen is een aanvulling op de AOW, het pensioen dat u van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd krijgt. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.

   

  Meer informatie
 • Het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen bestaat uit een levenslang partnerpensioen en een wezenpensioen.

  Wat krijgt uw partner?  

  • Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. Dit is een bedrag ter hoogte van 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 68e in dienst was gebleven. Dit te bereiken ouderdomspensioen is inclusief de pensioenopbouw over variabele inkomsten en eventueel extra partnerpensioen op basis van het dan aanwezige saldo uit de beschikbare premieregeling of de regeling Individueel Pensioensparen.
  • Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Dan krijgt uw partner ook partnerpensioen. Dit is een bedrag ter hoogte van 70% van het ouderdomspensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd. Daaraan wordt toegevoegd het partnerpensioen dat is opgebouwd in de regeling van voor 1 januari 2015.
  • De opbouw van het partnerpensioen stopt als u uit dienst gaat of met pensioen gaat. Gaat u uit dienst, dan krijgt uw partner na uw overlijden alleen partnerpensioen over de periode die u heeft deelgenomen aan onze pensioenregeling.
  • Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om het partnerpensioen om te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Uw partner krijgt dan geen partnerpensioen.

  De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand volgend op uw overlijden en loopt door tot en met de maand van het overlijden van uw partner.

  Let op!

  De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling.

  Geen partner?

  Heeft u geen partner? Dan bouwt u toch partnerpensioen op omdat u in de toekomst misschien een partner krijgt. Zo is er dus altijd een partnerpensioen geregeld. Alleen als u na uw pensioen een partner krijgt en u vervolgens overlijdt, ontvangt uw partner geen partnerpensioen. Gaat u met pensioen en heeft u geen partner? Dan ontvangt u een hoger ouderdomspensioen.

  Anw-hiaatverzekering

  Uw partner is automatisch verzekerd tegen een mogelijk Anw-hiaat. Deze verzekering biedt een aanvullende nabestaandenuitkering als u overlijdt. Wilt u dit niet, dan moet u zich hiervoor afmelden bij uw werkgever. Dit moet u doen binnen twee maanden nadat u in dienst komt bij TNT. 

  Let op!

  • In alle gevallen geldt dat uw partnerschap begonnen moet zijn voordat uw pensioen is ingegaan.
  • U hoeft uw partner niet bij ons aan te melden. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, krijgen wij dit door van de gemeente. Woont u ongehuwd samen, dan registreren wij uw partner pas als u met pensioen gaat.
  • Gaat u scheiden of woont u niet langer ongehuwd samen? Dan heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen.
  • Gaat uw partner na uw overlijden opnieuw trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen, dan moet hij of zij dit aan ons melden. Wij stellen dan namelijk het partnerpensioen opnieuw vast.

  Wat krijgen uw kinderen?

  Als u overlijdt, krijgen uw eventuele kinderen een wezenpensioen als zij:

  • jonger zijn dan 18 jaar;
  • studeren en voldoen aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden én jonger zijn dan 27.

  Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen per kind en geldt voor maximaal vijf kinderen. Zijn er meer dan vijf kinderen, dan wordt het wezenpensioen van vijf kinderen gelijkmatig verdeeld over het totaal aantal kinderen. Bij bijvoorbeeld zeven kinderen krijgt ieder kind 5/7e deel van het berekende wezenpensioen. De kinderen ontvangen in dit geval samen 100% van het partnerpensioen.

  Met kinderen bedoelen we:

  • uw eigen en geadopteerde kinderen;
  • pleegkinderen die u als eigen kinderen opvoedt.

  Hoeveel is uw nabestaandenpensioen?

  De hoogte van het nabestaandenpensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat ook op uw persoonlijke pagina Mijn pensioen.

  Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.

   

  Meer informatie
 • Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever de eerste twee jaar uw loon (gedeeltelijk) door en bouwt u pensioen op.

  Als u langer ziek blijft of een handicap heeft, krijgt u misschien een WIA- of WAO-uitkering. Als u zo’n uitkering heeft, kunt u gewoon pensioen blijven opbouwen. Mogelijk krijgt u ook van ons een aanvulling op uw inkomen

  Uw premie
  Wij betalen (een deel van) de pensioenpremie zolang u arbeidsongeschikt bent. Dit heet ‘premievrije deelname’. Hoeveel pensioenpremie wij voor u betalen, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. 

  Percentage arbeidsongeschikt Percentage van de premie dat Pensioenfonds TNT Express voor u betaalt
  80% - 100% 100%
  65% - 80% 80%
  55% - 65% 60%
  45% - 55% 50%
  35% - 45% 40%
  0 - 35% 0%

   

  Minder dan 35% arbeidsongeschikt?

  Alleen als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw door. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering en betaalt Pensioenfonds TNT Express geen pensioenpremie voor u.

  Wat gebeurt er als het beter of slechter gaat?

  Als uw gezondheid verbetert, kan het zijn dat uw arbeidsongeschiktheidspercentage
  omlaag gaat. Wij betalen dan ook minder premie voor u. Andersom geldt dat wij meer premie voor u betalen als uw arbeidsongeschiktheidspercentage toeneemt. Hoeveel pensioen u dan opbouwt, is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheid op dat moment.

  Voortgezette opbouw

  Komt er in verband met uw arbeidsongeschiktheid een einde aan uw dienstverband, dan kunt u soms nog verder pensioen opbouwen. Dit is afhankelijk van het percentage van uw arbeidsongeschiktheid.

  U kunt niet meer pensioen opbouwen dan wat u per jaar opbouwde vlak voordat uw dienstverband werd beëindigd. Stopt uw WIA-uitkering of gaat u met pensioen, dan stopt ook de voortgezette opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

  Uw arbeidsongeschiktheidspensioen

  Wordt u arbeidsongeschikt en verdient u op dat moment meer dan het maximum dagloon dat de overheid voor de WIA-uitkering heeft vastgesteld? Dan krijgt u van ons een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit wordt berekend over het deel van het salaris boven dit maximum dagloon. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. U vraagt uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan met het formulier Aanvraag (extra) Arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Extra arbeidsongeschiktheidspensioen

  Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en wordt u herplaatst bij een onderdeel van TNT waarop ook de cao voor TNT van toepassing is? Dan krijgt u een extra arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen gaat in op het moment dat de doorbetaling tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid door de werkgever volgens de cao TNT stopt. Het extra arbeidsongeschiktheidspensioen loopt door zolang de herplaatsing duurt.

  Let op!

  Verandert uw arbeidsongeschiktheid, dan moet u dat altijd aan ons melden.

   

  Meer informatie
 • Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op.

  Ook krijgt u misschien een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoeft u dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen, terwijl uw pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.

  Meer informatie
 • A. AOW
  De AOW is het pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

  De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De bedragen worden ieder jaar aangepast. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.

  B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
  U bouwt bij ons pensioen op als u:

  • een arbeidsovereenkomst heeft bij TNT;
  • ouder bent dan 21 jaar.


  Uw pensioenopbouw stopt als u:

  • met pensioen gaat;
  • niet meer bij TNT werkt;
  • overlijdt.

  Let op!

  • Vóór uw 21e bouwt u geen pensioen bij ons op, maar bent u wel verzekerd voor partnerpensioen als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont. U bent ook verzekerd voor wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Stopt u met pensioen opbouwen omdat u uit dienst gaat of met pensioen gaat? En is uw opgebouwde pensioen lager dan € 503,24? Dan mogen wij dit bedrag afkopen. Dit doen wij twee jaar nadat u uit dienst bent gegaan. Hiervan krijgt u van ons bericht.
  • Gaat u uit dienst, dan wordt uw pensioenopbouw alleen voortgezet als u gebruik maakt van de 'financiële regeling overcompleet 55 plus’.

  De hoogte van uw pensioen en dat van uw nabestaanden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat ook op uw persoonlijke pagina Mijn pensioen.

  Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.

  C. Pensioen dat u zelf regelt
  U kunt ook zelf sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.  

  Meer informatie
 • Voor de opbouw van uw pensioen houdt TNT Express maandelijks een bedrag op uw salaris in, de zogenaamde premie. Uw deel van de premie staat op uw loonstrook.

  Om alle pensioenuitkeringen te kunnen betalen, worden de pensioenpremies door het pensioenfonds belegd. Zo bouwen we een vermogen op waaruit we de pensioenen nu en in de toekomst kunnen betalen.

  Meer informatie
 • Met de middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over het salaris van dat jaar. Zo ontvangt u straks een uitkering die is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u verdient in de periode dat u deelneemt aan onze regeling.

  U bouwt bij ons pensioen op over een salaris van maximaal € 112.189 bruto per jaar.

  Let op!

  • Tot 1 januari 2015 was het mogelijk om vrijwillig deel te nemen aan de regeling Individueel Pensioensparen (IPS). Hiermee kon u premies inleggen voor extra ouderdomspensioen. Dat kan nu niet meer. Uw opgebouwde saldo blijft staan en wordt belegd. Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat, kunt u met het saldo extra ouderdomspensioen kopen.
  • Heeft u een Persoonlijke Arbeidsovereenkomst (PAO) die is ingegaan in de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2014? Dan gold voor u, naast de middelloonregeling, ook de beschikbare premieregeling (BPR). Sinds 1 januari 2015 is er geen inleg meer mogelijk. Uw opgebouwde saldo blijft staan en wordt belegd. Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat, kunt u met het saldo extra ouderdomspensioen kopen.

    

   Meer informatie
  • Ieder jaar dat u werkt, bouwt u een stukje pensioen op.

   Voor de opbouw van uw pensioen wordt gekeken naar:

   • uw salaris;
   • uw vakantiegeld;
   • uw persoonlijke toelage boven het eindsalaris in verband met de wijze van functievervulling;
   • het deel van het salaris boven het eindsalaris in die schaal; 
   • uw toelage voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen (TOT) en de toelage afbouwregeling TOT.

   Deze onderdelen vormen samen het pensioengevend salaris. U kunt dit teruglezen in de cao.

   U bouwt niet over uw gehele salaris pensioen op. Over € 14.544 bouwt u geen pensioen op. Dit noemen we de franchise. Over het bedrag dat overblijft (de pensioengrondslag) bouwt u jaarlijks 1,875% op.

   Werkt u parttime? Dan krijgt u minder salaris. Als u minder salaris krijgt, bouwt u minder pensioen op. U betaalt dan ook minder premie.

   Meer informatie
  • Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.
   Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Het moet echter wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. U kunt waardeoverdracht vrijblijvend bij ons aanvragen. Pas als u akkoord gaat met onze offerte, regelen wij de overdracht.

   Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling?
   Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express staan.

   Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 503,24 per jaar en hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt Pensioenfonds TNT Express er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds TNT Express checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Als u geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express.

   Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Uw pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

   Zelf aanvragen

   Wilt u waardeoverdracht aanvragen? Gebruik dan het formulier Aanvraag waardeoverdracht.

   Beleidsdekkingsgraad

   Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ten minste 100% zijn.

   Is dat niet zo? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Uw opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij uw oude pensioenfonds tot de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. U krijgt dan uiteraard bericht.

   Baan in het buitenland

   Vertrekt u voor uw nieuwe baan naar het buitenland? Dan is er soms ook waardeoverdracht mogelijk. Dit hangt af van het pensioensysteem in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Onze Pensioendesk geeft u hierover meer informatie.

   Meer weten?

   Wilt u meer weten over waardeoverdracht? Neem dan contact op met onze Pensioendesk.

    

   Meer informatie
  • Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat, kunt u (een deel van) uw partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt daardoor hoger en uw partner krijgt dan geen of een lager partnerpensioen. Dit kan interessant zijn als u geen partner heeft of als uw partner zelf een goed inkomen of pensioen heeft.

   Uw partner moet hiervoor wel schriftelijk toestemming geven. Kiest u hiervoor bij pensionering, dan kunt u dat niet meer terugdraaien.

   Meer informatie
  • Standaard gaat uw pensioen in vanaf de 1e dag van de maand na uw 68e verjaardag. U kunt er ook voor kiezen eerder (op z'n vroegst vanaf uw 60e) met pensioen te gaan.

   U kunt ook gedeeltelijk met pensioen. Overleg dit altijd met uw werkgever. De hoogte van het deeltijdpensioen is afhankelijk van het deeltijdpercentage. Voor het percentage dat u nog blijft werken, bouwt u gewoon pensioen op.

   Lager pensioen

   Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw ouderdomspensioen en partnerpensioen lager. U bouwt namelijk over minder jaren pensioen op, terwijl de pensioenuitkering langer moet worden uitgekeerd. De verlaging van uw ouderdomspensioen hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat.

   Zelf aanvragen

   Wilt u eerder of gedeeltelijk met pensioen? Dan moet u dit drie maanden voor uw gewenste pensioendatum bij ons aanvragen.

   Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd tot aan het eind van de maand waarin u overlijdt. Daarnaast ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd.

   Let op!

   Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan krijgt u wel al vervroegd ouderdomspensioen maar nog geen AOW-uitkering. U kunt dit tijdelijke verschil in inkomen overbruggen met AOW-compensatie (in 2020 maximaal € 21.249,12). U ruilt dan een deel van uw ouderdomspensioen in voor een tijdelijk ouderdomspensioen. Tot uw AOW-leeftijd ontvangt u dan een deel van uw ouderdomspensioen. Houd er wel rekening mee dat u na uw AOW-leeftijd een lager ouderdomspensioen krijgt.

   Meer weten?

   Wilt u meer weten over deeltijdpensioen? Neem dan contact op met onze Pensioendesk.

    

   Meer informatie
  • Als u met pensioen gaat, ontvangt u een vast bedrag aan pensioen. Maar het is ook mogelijk om met een hogere pensioenuitkering te beginnen en daarna een lagere pensioenuitkering te ontvangen. Dit is bijvoorbeeld aantrekkelijk als u vlak na uw pensionering plannen heeft die veel geld kosten, zoals het aflossen van uw hypotheek.

   De belangrijkste voorwaarden zijn:

   • de hoge pensioenuitkering is 133% van de lage pensioenuitkering;
   • de lage pensioenuitkering is 75% van de hoge pensioenuitkering;
   • de keuze voor eerst een hoge en daarna een lage pensioenuitkering kunt u niet meer terugdraaien.

     

    Meer informatie
   • De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Tussen de start van de opbouw en de laatste pensioenbetaling zit soms wel 80 jaar. In zo’n periode verandert de wereld. Er kunnen daardoor risico’s voor uw pensioen ontstaan.

    Die risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan, bijvoorbeeld door een snellere stijging van de levensverwachting dan waarmee we rekening hadden gehouden.

    Levensverwachting

    Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer u leeft, hoe langer wij pensioen aan u moeten uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er dus meer geld voor pensioen nodig, misschien meer dan waar we op hadden gerekend.

    Rente

    Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld wij 'in kas' moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend.

    Beleggingen

    Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Maar beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom beleggen we op verschillende manieren. Zo kan winst op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken. Wij kunnen deze beleggingsrisico’s wel afdekken, maar daar zijn kosten aan verbonden. Er zijn meer risico’s waar we rekening mee moeten houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten deze risico’s dus letterlijk ‘managen’. Lees meer over ons risicomanagement in het jaarverslag.

     

    Meer informatie
   • Zolang prijzen blijven stijgen, wordt uw geld elk jaar minder waard (inflatie). U kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook uw (opgebouwde) pensioen van TNT Express in waarde afneemt. Om dit te voorkomen, proberen wij elk jaar de pensioenen te verhogen met een toeslag. Hierover beslist het fondsbestuur, onder andere op basis van de beleidsdekkingsgraad. Pas als er voldoende geld in kas zit, kan het pensioenfonds de pensioenen verhogen. Gezien de huidige reserves moeten we er rekening mee houden dat het fonds de komende jaren geen of slechts een kleine toeslag kan verlenen. Maar we verwachten ook, dat wij uw pensioen de komende jaren niet hoeven te verlagen (‘korten’).

    Let op!

    Heeft u een bedrag opgebouwd in de beschikbare premieregeling of via de regeling Individueel Pensioensparen? Dan wordt uw pensioenpremie belegd. Het kapitaal dat u op deze manier opbouwt, verhogen we niet. Ook wordt het bedrag niet verlaagd als het fonds een tekort heeft. Alleen de beleggingsresultaten zorgen voor het stijgen of dalen van het kapitaal. Wij kunnen het jaarlijks pensioen na uw pensioendatum wel verhogen of verlagen.

     

    Meer informatie
   • Het kan gebeuren dat wij - ondanks alle voorzorgen - toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren.

    Wij hebben de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is, bijvoorbeeld niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Als het financieel minder goed gaat met het pensioenfonds is TNT verplicht extra geld aan het pensioenfonds te betalen. Lees hierover meer in het herstelplan.

    Wij kunnen ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kunnen wij besluiten uw opgebouwde pensioen te verlagen. Hierover beslist het fondsbestuur, onder andere op basis van de beleidsdekkingsgraad.

    Meer informatie
   • Pensioenfonds TNT Express maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie, de uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies.

    Ook maken wij kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de website.

    Het beheren en beleggen van uw premies kost ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen.

    Meer informatie
   • Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.

    Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Het moet echter wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. U kunt waardeoverdracht vrijblijvend bij ons aanvragen. Pas als u akkoord gaat met onze offerte, regelen wij de overdracht.

    Zelf aanvragen

    Wilt u waardeoverdracht aanvragen? Gebruik dan het formulier Aanvraag waardeoverdracht.

    Nieuwe baan?

    Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit moet u daar zelf aanvragen. Als u uit dienst gaat en u draagt uw pensioen niet over aan een andere pensioenuitvoerder, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds TNT Express.

    Beleidsdekkingsgraad

    Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ten minste 100% zijn.

    Is dat niet zo? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Uw opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij uw oude pensioenfonds tot de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. U krijgt dan uiteraard bericht.

    Baan in het buitenland

    Vertrekt u voor uw nieuwe baan naar het buitenland? Dan is er soms ook waardeoverdracht mogelijk. Dit hangt af van het pensioensysteem in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Onze Pensioendesk geeft u hierover meer informatie.

    Meer weten?

    Wilt u meer weten over waardeoverdracht? Neem dan contact op met onze Pensioendesk.

     

    Meer informatie
   • Als u ontslag neemt of krijgt en werkloos wordt, stopt uw pensioenopbouw. Dat hoeft u niet bij ons te melden want wij krijgen dat door van uw werkgever.

    Het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, blijft van u. Krijgt u elders weer een nieuwe baan, dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht. Vanaf de datum waarop u volgens de pensioenregeling met pensioen gaat, krijgt u van ons een pensioenuitkering.

    Meer informatie
   • Als u met verlof gaat, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen.

    Denkt u bijvoorbeeld aan ouderschapsverlof of onbetaald verlof.

    Ouderschapsverlof

    Als u en uw partner een kind krijgen, kunt u gebruik maken van ouderschapsverlof. Hoewel u in dat geval tijdelijk minder gaat werken, blijft u tijdens uw verlofperiode op het gebruikelijke niveau pensioen opbouwen.

    Onbetaald verlof

    Hiermee bedoelen we een periode waarbij het dienstverband doorloopt zonder dat u salaris ontvangt. Dit geldt ook als u deels met verlof bent (deeltijd onbetaald verlof). U blijft tijdens die periode deelnemer bij het pensioenfonds. U bouwt geen pensioen op maar het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven wel verzekerd. Hiervoor moet u wel premie betalen.

    Als u met uw werkgever afspreekt dat gedurende uw onbetaald verlof wel pensioen opgebouwd moet worden, dan moet u via de werkgever de volledige premie aan het pensioenfonds betalen. 

    Levensloopverlof

    Verlof in het kader van de Levensloopregeling is ook een vorm van onbetaald verlof. Ook hier geldt dat u geen pensioen opbouwt maar dat het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen wel verzekerd blijft.

    En ook in dit geval kunt u ervoor kiezen om de deelneming voor eigen rekening volledig voort te zetten. Meer informatie over de Levensloopregeling en pensioenopbouw leest u in het Levensloopreglement dat u kunt vinden op het Intranet van TNT. U kunt het reglement ook aanvragen bij uw afdeling Personeelszaken. 

    Moet u iets doen?

    U hoeft niets te doen. Uw werkgever geeft aan ons door of u met verlof gaat. U kunt via uw werkgever wel een vrijblijvende offerte aanvragen. 

     

    Meer informatie
   • Uw kinderen hebben op verschillende manieren met uw pensioen te maken. Bij de geboorte van een kind bijvoorbeeld kunt u onbetaald ouderschapsverlof opnemen. En als u overlijdt, heeft uw kind recht op wezenpensioen.

    Uw kind aanmelden?
    Als u een kind krijgt, hoeft u dat niet bij ons aan te melden. Wij krijgen dit automatisch door van de gemeente.

    Meer informatie
   • Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever de eerste twee jaar uw loon (gedeeltelijk) door en bouwt u pensioen op. Als u langer ziek blijft of een handicap heeft, krijgt u misschien een WIA- of WAO-uitkering. Als u zo’n uitkering heeft, kunt u gewoon pensioen blijven opbouwen. Mogelijk krijgt u ook van ons een aanvulling op uw inkomen.

    Uw premie
    Wij betalen (een deel van) de pensioenpremie zolang u arbeidsongeschikt bent. Dit heet ‘premievrije deelname’. Hoeveel pensioenpremie wij voor u betalen, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. 

    Percentage arbeidsongeschikt Percentage van de premie dat Pensioenfonds TNT Express voor u betaalt
    80% - 100% 100%
    65% - 80% 80%
    55% - 65% 60%
    45% - 55% 50%
    35% - 45% 40%
    0 - 35% 0%


    Minder dan 35% arbeidsongeschikt?
    Alleen als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw door. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering en betaalt Pensioenfonds TNT Express geen pensioenpremie voor u.

    Wat gebeurt er als het beter of slechter gaat?
    Als uw gezondheid verbetert, kan het zijn dat uw arbeidsongeschiktheidspercentage omlaag gaat. Wij betalen dan ook minder premie voor u. Andersom geldt dat wij meer premie voor u betalen als uw arbeidsongeschiktheidspercentage toeneemt. Hoeveel pensioen u dan opbouwt, is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheid op dat moment.

    Voortgezette opbouw
    Komt er in verband met uw arbeidsongeschiktheid een einde aan uw dienstverband, dan kunt u soms nog verder pensioen opbouwen. Dit is afhankelijk van het percentage van uw arbeidsongeschiktheid.

    U kunt niet meer pensioen opbouwen dan wat u per jaar opbouwde vlak voordat uw dienstverband werd beëindigd. Stopt uw WIA-uitkering of gaat u met pensioen, dan stopt ook de voortgezette opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

    Uw arbeidsongeschiktheidspensioen
    Wordt u arbeidsongeschikt en verdient u op dat moment meer dan het maximum dagloon dat de overheid voor de WIA-uitkering heeft vastgesteld? Dan krijgt u van ons een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit wordt berekend over het deel van het salaris boven dit maximum dagloon. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. U vraagt uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan met het formulier Aanvraag (extra) Arbeidsongeschiktheidspensioen.

    Extra arbeidsongeschiktheidspensioen
    Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en wordt u herplaatst bij een onderdeel van TNT waarop ook de cao voor TNT van toepassing is? Dan krijgt u een extra arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen gaat in op het moment dat de doorbetaling tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid door de werkgever volgens de cao TNT stopt. Het extra arbeidsongeschiktheidspensioen loopt door zolang de herplaatsing duurt.


    Let op!
    Verandert uw arbeidsongeschiktheid, dan moet u dat altijd aan ons melden.

    Meer informatie
   • Als u minder gaat werken, krijgt u minder salaris. De bedragen die voor uw pensioen opzij worden gezet, zijn gebaseerd op uw salaris en de uren die u werkt.

    Als u minder werkt of minder salaris krijgt, bouwt u ook minder ouderdomspensioen en partnerpensioen op. De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

    Genoeg pensioen?
    Of uw pensioen genoeg is voor u en uw plannen na uw pensionering kunt u alleen zelf inschatten. Kijk daarom regelmatig naar uw financiële situatie. 

    Meer informatie
    • Gaat u trouwen, of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgen wij dit via de gemeente door als u in Nederland woont. U hoeft uw partner dus niet zelf aan te melden. Trouwt u in het buitenland, dan moet u uw partner wel bij ons aanmelden. Stuur in dat geval een kopie van de huwelijksakte naar ons toe.
    • Gaat u samenwonen, dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. U kunt ervoor kiezen om dit wel te doen als u met pensioen gaat. Doet u dat niet, dan krijgt uw partner geen partnerpensioen als u overlijdt.

    Lees ook wat uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract betekent voor het partnerpensioen.

    Meer weten?
    Wilt u meer weten over pensioen en ongehuwd samenwonen? Neem dan contact op met onze Pensioendesk.

    Meer informatie
   • Gaat u scheiden of beëindigt u uw geregistreerd partnerschap? Houd dan rekening met het volgende.

    • Uw ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Uw ex-partner krijgt ook het partnerpensioen dat u tot uw scheiding voor hem of haar heeft opgebouwd. Dat noemen we het 'bijzonder partnerpensioen’. Uw ex-partner kan hier ook afstand van doen.
    • Wilt u met uw ex-partner een andere verdeling van het ouderdoms- en partnerpensioen afspreken? Dan moet u die bij de notaris laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Neemt u voor de zekerheid vooraf contact met ons op, want voor sommige afspraken heeft u misschien toestemming van het fonds nodig.
    • U moet uw scheiding binnen twee jaar met formulier Verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding aan ons doorgeven. Wij betalen dan de helft van het ouderdomspensioen uit aan uw ex-partner als u met pensioen gaat. Uw ex-partner krijgt het bijzonder partnerpensioen als u overlijdt.
    • De bedragen die we aan uw ex-partner betalen, brengen we in mindering op uw eigen ouderdomspensioen en op het partnerpensioen van uw eventuele volgende partner.

    Gaat u uit elkaar en heeft u een notariële samenlevingsovereenkomst? Houd dan rekening met het volgende.

    • U bent niet verplicht het ouderdomspensioen met uw ex-partner te delen. Maar het kan en mag wel. Dit spreekt u samen met uw ex-partner af.
    • Uw afspraken moet u bij de notaris laten vastleggen. Neemt u voor de zekerheid vooraf contact met ons op, want voor sommige afspraken heeft u misschien toestemming van het fonds nodig.
    • U hoeft niet aan ons door te geven dat u uit elkaar gaat.  Maar u moet de afspraken die u samen maakt over de verdeling van het ouderdomspensioen wel binnen twee jaar met het formulier Verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding aan ons doorgeven. Wij betalen het bedrag dan aan uw ex-partner uit als u met pensioen gaat.
    • Wilt u dat uw ex-partner het partnerpensioen krijgt, dan moet u ons de notariële akte sturen waaruit blijkt dat u uit elkaar bent gegaan.
    • De bedragen die we aan uw ex-partner uitbetalen, brengen we in mindering op uw eigen ouderdomspensioen en op het partnerpensioen van uw eventuele volgende partner.

    Let op!

    • Een tweede echtscheiding heeft geen gevolgen voor het ouderdoms- en bijzonder partnerpensioen dat al voor uw eerste ex-partner is bepaald. Bij een tweede scheiding geldt dezelfde verdeling als bij de eerste, maar dan vanaf het begin van het tweede huwelijk. Voor het bijzonder partnerpensioen geldt het einde van het eerste huwelijk.
    • Woonde u samen zonder notariële samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw partner geen recht op een deel van uw pensioen.

    Meer weten?

    Wilt u meer weten over uw pensioen bij een scheiding? Neem contact op met onze Pensioendesk.

     

    Meer informatie
   • Verhuist u naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wel moet u zich bij uw gemeente laten uitschrijven en uw nieuwe adres doorgeven. Wij ontvangen uw buitenlandse adres dan automatisch via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

    Verhuist u in het buitenland? Geef dan uw nieuwe adres door aan de RNI.

    Let op!
    Verhuizen naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw AOW.

    Meer informatie
   • Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

    Meer informatie
   • Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) 522 50 90. Of stuur een e-mail naar deelnemer@pensioentntexpress.nl.

    Meer informatie

   Meer weten

   Wilt u meer informatie? Lees dan bijvoorbeeld het pensioenreglement, het jaarverslag, het crisisplan, het herstelplan en de uitvoeringsovereenkomst.

   Neem eventueel contact met ons op: (050) 522 50 90.