Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Veelgestelde vragen

Wij hebben de veelgestelde vragen over de toekomst van Pensioenfonds TNT Express voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Bel ons via 050- 522 5090.

Beëindiging uitvoeringsovereenkomst per 30 september 2020

Wat betekent dit voor mij?

Uw tot 31 december 2020  opgebouwde pensioen blijft bij Pensioenfonds TNT Express.  Dit geldt voor de pensioenen van alle (gewezen) deelnemers. Dit zijn werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden van FedEx/TNT Express. 

Het pensioenfonds is per 1 januari 2021 een gesloten pensioenfonds. Voor werknemers van FedEx/TNT Express betekent dit dat er vanaf dat moment geen premie bij het pensioenfonds meer binnenkomt en dus ook binnen het pensioenfonds geen nieuwe pensioenopbouw plaatsvindt. Iedereen is “gewezen deelnemer”. 

Wat betaalt de werkgever nog?

Per 1 januari 2021 betaalt de werkgever geen premie meer aan het pensioenfonds. Wel zijn er financiële afspraken gemaakt dat de werkgever nog bijdraagt aan het herstel van de dekkingsgraad tot de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst. Dat is 30 september 2021. 

Is de beëindiging van het pensioenfonds onderdeel van het oorspronkelijke FedEx overnamecontract van TNT?

Nee. Zowel de overgang naar Pensioenfonds Vervoer als de beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst zijn geen onderdeel geweest van de oorspronkelijk overname van TNT Express door FedEx.

Is de beëindiging van het pensioenfonds een gegeven feit of is dit nog onderhandelbaar?

De overgang naar Pensioenfonds Vervoer is geregeld in de cao en dit is afgesproken tussen de werkgever en de vakbonden. De werkgever heeft de Uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds formeel op 30 september 2020 opgezegd. Dit is een recht van de werkgever.

Er zijn wel afspraken gemaakt tussen de werkgever en het pensioenfonds over de financiële gevolgen hiervan en de wijze waarop de werkgever deze gevolgen compenseert. Welke afspraken dat precies zijn wordt later bekendgemaakt. Deze zijn afhankelijk van de financiële ontwikkelingen in de komende maanden en de dekkingsgraad per 30 september 2021.

Eindigt met het beëindigen van het huidige pensioenfonds ook de financiële rol van de werkgever t.a.v. de bijstortverplichting in geval van verslechtering van de dekkingsgraad van het pensioenfonds?

De verplichte extra bijdrage van de werkgever aan het pensioenfonds bij verslechtering van de dekkingsgraad is geregeld in de Uitvoeringsovereenkomst. Tot 30 september 2021 bestaat deze bijstortingsverplichting. Daarna eindigt de Uitvoeringsovereenkomst en daarmee ook de bijstortingsverplichting.

Gesloten pensioenfonds en besluit collectieve waardeoverdracht

Verandert mijn pensioen ook als het pensioenfonds gesloten wordt?

Nee, de pensioenen wijzigen niet zo lang het pensioenfonds als gesloten pensioenfonds blijft bestaan. Tot alle pensioenen via een collectieve waardeoverdracht worden ovegedragen, blijft het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen zoals het was. 

Hoe zit het met pensioen wat er voor mijn nabestaanden is? 

Vanaf 1 januari 2021 bent u gewezen deelnemer in het pensioenfonds. Ook voor gewezen deelnemers is er een nabestaandenpensioen geregeld op basis van de bestaande pensioenregeling.

Hoe ziet de toekomst van het pensioenfonds er na 1 januari 2021 uit? 

Eind maart 2021 heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten tot een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenen naar Pensioenfonds Vervoer. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste hiervan is dat De Nederlandsche Bank de collectieve waardeoverdracht vooraf dient goed te keuren. De aanvraag is gedaan om per 1 oktober 2021 de collectieve waardeoverdracht uit te voeren. Enkele maanden daarna zal het pensioenfonds formeel ophouden te bestaan. Toezichthouder De Nederlandsche Bank moet hiervoor ook separaat toestemming geven.

Waarom heeft het bestuur gekozen voor Pensioenfonds Vervoer als de overnemende pensioenuitvoerder?

Bij Pensioenfonds Vervoer krijgt u van alle onderzochte mogelijkheden het best mogelijke pensioen. De andere mogelijkheden waren het voortbestaan als gesloten pensioenfonds of een collectieve waardeoverdracht naar een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Het bestuur heeft het besluit genomen op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria, waarbij het pensioenresultaat het belangrijkste criterium was. 

Alle medewerkers van TNT/FedEx hebben nu dezelfde pensioenregeling. Dit zorgt voor uniformiteit en vergemakkelijkt de communicatie en administratie. Door de collectieve waardeoverdracht geldt voor alle (oud) werknemers en pensioengerechtigden na de waardeoverdracht naar Pensioenfonds Vervoer ook dezelfde regeling. Ook de uitkeringen zijn dan ondergebracht bij één pensioenfonds, namelijk Pensioenfonds Vervoer.

Pensioenfonds TNT Express is een klein pensioenfonds; de toegenomen regelgeving drukt op een klein pensioenfonds zwaarder. Dat geldt ook voor de uitvoeringskosten. Deze zijn bij Pensioenfonds Vervoer, gelet op de omvang van dat pensioenfonds, aanmerkelijk lager, wat ervoor zorgt dat er meer overblijft voor uw pensioen. Ter informatie, het pensioenfonds heeft totaal circa 6.300 deelnemers en Pensioenfonds Vervoer ruim 670.000.

Kan het pensioenfonds niet blijven bestaan?

Het bestuur van het pensioenfonds beslist over het al dan niet voortbestaan van het pensioenfonds. Maar voor kleine pensioenfondsen, zoals dit pensioenfonds wordt het steeds moeilijker om tegen acceptabele kosten een pensioenregeling uit te voeren. Zeker nu vanaf 1 januari 2021 het pensioenfonds een gesloten pensioenfonds is geworden en er geen verdere pensioenopbouw meer plaatsvindt, neemt het bestaansrecht van het pensioenfonds verder af. Daarom heeft het bestuur, na grondig onderzoek, besloten tot een collectieve waardeoverdracht en beëindiging van het pensioenfonds.

Welke rol spelen de deelnemers en gepensioneerde TNT Express-medewerkers bij de keuze van de toekomst van het pensioenfonds?

Het bestuur van Pensioenfonds TNT Express heeft onderzocht waar het pensioen (en het vermogen) van het pensioenfonds het beste ondergebracht kan worden. Het bestuur bestaat uit zeven personen, die de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Het bestuur dient bij de besluiten over de toekomst de belangen van (oud) werknemers en gepensioneerden zorgvuldig mee te wegen. Het Verantwoordingsorgaan heeft ook een positief advies uitgebracht voorafgaande aan het besluit van het bestuur. De Nederlandsche Bank moet goedkeuring geven, voordat de collectieve waardeoverdracht kan plaatsvinden.

En welke rol speelt de werkgever als het pensioenfonds ophoudt te bestaan?

De werkgever heeft de overeenkomst per 30 september 2020 met het pensioenfonds opgezegd en deze eindigt 30 september 2021. Daarna is er geen relatie meer tussen de werkgever en het pensioenfonds. 

Hoe blijf ik op de hoogte van genomen besluiten?

Zodra De Nederlandsche Bank goedkeuring heeft gegeven aan de collectieve waardeoverdracht ontvangt iedere deelnemer een persoonlijke brief. Hierin wordt iedere deelnemer geïnformeerd over de collectieve waardeoverdracht. Achter de schermen wordt er druk gewerkt om de collectieve waardeoverdracht goed te laten verlopen. Zo worden er berekeningen gemaakt en wordt gekeken, wat de overdracht voor iedereen persoonlijk voor gevolgen heeft. Dit wordt ook weer in een persoonlijke brief met u gedeeld, waarschijnlijk rond 1 oktober 2021. Verder informeren wij u via deze website, video’s en digitale nieuwsbrieven. 

Is er reden tot zorg over de continuïteit van de pensioenuitkeringen van de huidige en toekomstige gepensioneerden van TNT Express?

Nee. Bij de keuze voor de overname naar Pensioenfonds Vervoer is onder andere gekeken naar de financiële gezondheid van dit pensioenfonds en de stabiliteit hiervan. Alle pensioenfondsen staan ook onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Wij kunnen echter niet voorzien wat de toekomst hierin gaat brengen, maar dat geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland.

Collectieve waardeoverdracht en liquidatie 

Wat is collectieve waardeoverdracht?

Bij collectieve waardeoverdracht worden alle opgebouwde pensioenen overgebracht naar een andere pensioenuitvoerder, in dit geval Pensioenfonds Vervoer. De waarde van de pensioenen blijft minimaal gelijk. Maar de pensioenen kunnen wel aangepast worden om beter aan te sluiten bij de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en uitvoeringsregels van de nieuwe pensioenuitvoerder.

Raak ik pensioen kwijt door collectieve waardeoverdracht?

Nee. Bij collectieve waardeoverdracht worden alle opgebouwde pensioenen (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen e.d.) overgebracht naar een andere pensioenuitvoerder. De waarde van de pensioenen blijft minimaal gelijk. Maar de pensioenen kunnen wel aangepast worden om beter aan te sluiten aan de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en uitvoeringsregels van de nieuwe pensioenuitvoerder. 

Wie beslist over de collectieve waardeoverdracht?

Het bestuur van het pensioenfonds beslist of collectieve waardeoverdracht de juiste keuze is. Maar de ontvangende pensioenuitvoerder moet ook instemmen met de waardeoverdracht. Daarnaast moet de toezichthouder De Nederlandsche Bank de collectieve waardeoverdracht goedkeuren.

Blijft mijn pensioen evenveel waard?

Ja. Bij collectieve waardeoverdracht worden alle opgebouwde pensioenen (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen e.d.) overgebracht naar een andere pensioenuitvoerder. De waarde van de pensioenen blijft minimaal gelijk. Maar de pensioenen kunnen wel aangepast worden om beter aan te sluiten aan de inhoud van de nieuwe pensioenregeling of uitvoeringsregels van de nieuwe pensioenuitvoerder. Zo wordt het huidige recht op alleenstaandenpensioen omgezet in levenslang ouderdomspensioen, omdat Pensioenfonds Vervoer geen alleenstaandenpensioen kent. Voor reeds ingegane alleenstaandenpensioenen verandert er niets.

Wanneer vindt de collectieve waardeoverdracht plaats?

Het streven is om de collectieve waardeoverdracht op 1 oktober 2021 uit te voeren. Daarbij wordt gerekend met de stand van 30 september 2021. Maar of dit haalbaar is, is afhankelijk de reactie van De Nederlandsche Bank en de termijn waarop zij deze reactie geven. Zij moet de collectieve waardeoverdracht goedkeuren, voordat deze kan plaatsvinden.

Is collectieve waardeoverdracht het beste voor mij?

Al uw pensioen blijft minimaal gelijk en hoogstwaarschijnlijk kan op de datum van de collectieve waardeoverdracht ook inhaaltoeslag worden gegeven. Hoeveel dat precies is hangt af van de dekkingsgraad per 30 september 2021. Dat kunnen we nu nog niet aangeven.

Wordt al mijn pensioen overgedragen? Ook mijn spaarkapitaal uit de beschikbare premieregeling (BPR) en individueel pensioensparen (IPS) en prepensioensparen (PPS)?

Voorafgaande aan de collectieve waardeoverdracht wordt het spaarkapitaal uit de beschikbare premieregeling (BPR), individueel pensioensparen (IPS) en prepensioensparen (PPS) omgezet naar extra pensioen. De totale waarde hiervan wordt daarna overgedragen.

Bestaat na de collectieve waardeoverdracht het pensioenfonds helemaal niet meer?

Enkele maanden na de collectieve waardeoverdracht zal de liquidatie helemaal afgerond zijn en zal het pensioenfonds ophouden te bestaan.

Worden mijn persoonlijke gegevens, zoals mijn e-mailadres, ook doorgegeven aan de nieuwe pensioenuitvoerder?

Bij een collectieve waardeoverdracht worden alle gegevens overgedragen die een goede pensioenuitvoering bij een nieuwe pensioenuitvoerder mogelijk maken. Naast informatie over uw opgebouwd pensioen, zal bijvoorbeeld ook uw e-mailadres overgedragen worden. U blijft dan digitale post ontvangen. Uiteraard kunt u bij de nieuwe pensioenuitvoerder het gebruik van dat e-mailadres weer intrekken, zoals u dat nu ook bij ons pensioenfonds kunt.

Wie houdt toezicht op het hele proces van collectieve waardeoverdracht en liquidatie?

Naast het toezicht en de noordzakelijke goedkeuring van De Nederlandsche Bank, zal de collectieve waardeoverdracht ook gecontroleerd worden door een certificerend accountant. Daarnaast heeft het pensioenfonds een onafhankelijke partij gevraagd om een audit uit te voeren op het hele proces en alle berekeningen. 

Is de huidige pensioenregeling vergelijkbaar met die in de nieuwe situatie? Bijvoorbeeld, kan ik in de nieuwe situatie ook eerder met pensioen dan 67 of 68 jaar?

Qua inhoud zijn de regelingen van beide pensioenfondsen vergelijkbaar:

  • Beide pensioenfondsen keren uw pensioen maandelijks uit;
  • Beide regelingen zijn middelloonregelingen, waarbij er ieder jaar per 1 januari een voorwaardelijke toeslag mogelijk is mede gekoppeld aan de financiële positie van het pensioenfonds, wel is hier een klein verschil: Bij het pensioenfonds nu is de toeslag nu gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de inflatie, bij Pensioenfonds Vervoer is de toeslag gekoppeld aan de loonontwikkeling binnen de sector;
  • Beide pensioenregelingen kennen een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. U kunt bij beide regelingen eerder met pensioen’;
  • Beide pensioenfondsen kennen een zogenoemd paritair bestuur. Dat betekent dat in het bestuur een vertegenwoordiging is van werkgever, werknemers en vakbonden. Binnen het verantwoordingsorgaan hebben (oud-)werknemers en pensioengerechtigden een stem;
  • Pensioenfonds Vervoer is veel groter dan Pensioenfonds TNT Express. Dat is ook één van de redenen om de pensioenrechten en –uitkeringen daarnaar over te brengen. De kosten per deelnemer zijn daardoor veel lager. Ter informatie, het pensioenfonds heeft totaal circa 6.300 deelnemers en Pensioenfonds Vervoer ruim 670.000.

Voor een aantal overgangsregelingen zijn er wel enkele verschillen tussen beide pensioenfondsen. De verschillen zijn in kaart gebracht. Momenteel wordt per deelnemer bepaald wat de (financiële) verschillen zijn en wordt bepaald, hoe (in geval er een nadeel zou ontstaan) compensatie kan plaatsvinden en hoeveel dit moet zijn. 

Kan ik ook bezwaar maken tegen collectieve waardeoverdracht?

Nee, omdat het pensioenfonds wordt geliquideerd en als gevolg daarvan een collectieve waardeoverdracht plaatsvindt (en aan alle voorwaarden die De Nederlandsche Bank daaraan stelt is voldaan) kunt u geen bezwaar maken tegen de collectieve waardeoverdracht. 

Tegen een enkel specifieke onderdeel van een overgangsregeling, te weten de omzetting van het recht op alleenstaandepensioen kunt u wel bezwaar maken. Als dit voor u van toepassing is ontvangt u persoonlijk een brief. Dit zal naar verwachting medio 2021 zijn. Eerst moet DE Nederlandsche Bank goedkeuring geven aan de collectieve waardeoverdracht.

Hoe worden de financiële verschillen tussen beide pensioenfondsen gecompenseerd?

Pensioenfonds Vervoer heeft een lagere dekkingsgraad dan Pensioenfonds TNT Express. Maar ook Pensioenfonds TNT Express heeft de afgelopen jaren de pensioenen helaas vrijwel niet kunnen verhogen. Door de afspraken met de werkgever, de collectieve waardeoverdracht en de huidige financiële situatie is het nu wel mogelijk om een extra toeslag te geven. Dit wordt ‘inhaaltoeslag’ genoemd. Hierdoor ontvangt u alsnog toeslagen die de afgelopen jaren niet toegekend konden worden. De definitieve hoogte hiervan is afhankelijk van de dekkingsgraad per 30 september 2021.

We gaan berekenen hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Hierover ontvangt u in oktober 2021 een brief. 

Met de werkgever zijn afspraken gemaakt over compensatie die kan worden toegekend als zich voor u verschillen voordoen tussen de oude en nieuwe situatie. Als dit op u van toepassing is ontvangt u hierover persoonlijk bericht.

Als blijkt dat, nadat de pensioenen zijn overgedragen, er nog financiële middelen over zijn, dan wordt dit bedrag separaat overgedragen naar BPF Vervoer. Zij zullen ervoor zorgen dat die middelen alsnog bij u en alle andere deelnemers van dit pensioenfonds terecht komen. Over de uiteindelijke afwikkeling hiervan ontvangt u later bericht. 

Moet ik zelf iets doen of actie ondernemen?

Nee op dit moment niet. Zodra De Nederlandsche Bank goedkeuring heeft gegeven aan de collectieve waardeoverdracht ontvangt u persoonlijk bericht. Als van u daarna een actie wordt gevraagd dan wordt dat in de betreffende brief vermeld.

Actieve deelnemers: opbouw bij Pensioenfonds Vervoer vanaf 1 januari 2021

Ik ben een medewerker van FedEx/TNT, wat gebeurt er op 1 januari 2021 met de opbouw van mijn pensioen?

Vanaf 1 januari 2021 bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer. Uw nieuwe pensioenregeling vindt u op www.pfvervoer.nl.

Wie heeft dit besloten?

Dit is geregeld in de cao. De cao komt tot stand in een overleg tussen de sociale partners, dat zijn werkgever en de vakbonden.

Heb ik zelf een keuze?

Nee. Er kan niet worden afgeweken van de bepalingen van een cao. Binnen de cao heeft u misschien wel keuzes. De werkgever of Pensioenfonds Vervoer kunnen u hierover informeren.

Is de regeling bij Pensioenfonds Vervoer hetzelfde als we hadden bij Pensioenfonds TNT Express?

De sociale partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling. Over de regeling vanaf 1 januari 2021 bent u door de werkgever geïnformeerd.

Waarom is voor Pensioenfonds Vervoer gekozen?

Deze keuze is gemaakt door de werkgever, na overleg met de vakbonden. Het pensioenfonds gaat niet over het onderhandelingsresultaat van de sociale partners. De werkgever heeft de werknemers geïnformeerd over de cao. Wel zijn werknemers die nu in dienst zijn bij FedEx ook al deelnemer bij Pensioenfonds Vervoer.

Er is straks geen band meer tussen de werkgever FedEx/TNT Express en Pensioenfonds Vervoer. Hoe weet dit pensioenfonds wat ik wil?

Pensioenfonds Vervoer is een groot pensioenfonds waar veel transportbedrijven bij zijn aangesloten. De werkgever zal een overeenkomst sluiten met Pensioenfonds Vervoer. Ook zijn de medewerkers van FedEx al deelnemer bij Pensioenfonds Vervoer. Pensioenfonds Vervoer informeert u verder over hun eigen pensioenfonds. Pensioenfonds Vervoer staat net zoals alle pensioenfondsen in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Er wordt ook toezicht uitgeoefend door een accountant, een Raad van Toezicht en het bestuur van het pensioenfond moet verantwoording afleggen aan het Verantwoordingsorgaan. 

Worden onze belangen daar wel goed behartigd?

Pensioenfonds Vervoer dient te voldoen aan wet- en regelgeving en houdt zich aan de regels van evenwichtige belangenafweging en staat onder toezicht bij de Nederlandsche Bank. Dit geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland.

Bestaat nu de kans dat mijn pensioen lager wordt? Of hoger?

Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van de pensioenregeling bij Pensioenfonds Vervoer. De sociale partners hebben een overeenkomst gesloten over de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2021. Deze staat in de cao.

Over de inhoud van de pensioenregeling bij Pensioenfonds Vervoer geeft dat pensioenfonds u informatie. In zijn algemeenheid zijn verhogingen en verlagingen van pensioenen mogelijk. Dat geldt voor alle pensioenfondsen en dus ook voor Pensioenfonds Vervoer. Voor specifieke informatie verwijzen wij naar Pensioenfonds Vervoer.

Komt er een onderscheid/knip in het opgebouwd pensioen bij Pensioenfonds TNT Express en de nieuwe pensioenopbouw bij Pensioenfonds Vervoer?

Dat is nu nog niet bekend. Dat hangt van een eventuele collectieve waardeoverdracht af. Het onderzoek hiervoor loopt nog bij het bestuur van het pensioenfonds. Pas na de collectieve waardeoverdracht is duidelijk of er blijvend een knip/onderscheid is of niet. Uw totale pensioen wordt hierdoor niet anders dan nu.

Hoe weet ik hoeveel pensioen ik in het verleden bij verschillende werkgevers heb opgebouwd?

Iedere pensioenuitvoerder geeft u de informatie van uw opgebouwde pensioen. Het totaaloverzicht kunt u ook vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Heeft de overgang naar Pensioenfonds Vervoer ook invloed op de beleggingen? Hoe gaat dat nu, straks en wat zijn de gevolgen? Heeft dit effect op de deelnemers?

Pensioenfonds Vervoer gaat in afstemming met de vertegenwoordiging van werkgevers en deelnemers over haar beleggingen. Informatie hierover vindt u op de website van Pensioenfonds Vervoer.

Ik heb pas geleden mijn pensioen aangevraagd. Bij wie moet ik nu zijn?

Voor het opgebouwde pensioen blijft u, zolang er geen collectieve waardeoverdracht is uitgevoerd, bij pensioenfonds TNT Express. Als u na 1 januari 2021 ook pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer zal voor dat deel van uw pensioen Pensioenfonds Vervoer contact met u opnemen. 

Ik wil pensioen dat bij een ander pensioenfonds is opgebouwd, overdragen naar Pensioenfonds TNT Express. Of Ik wil mijn pensioen overdragen naar een ander pensioenfonds. Kan dit?

Op dit moment is deze zogenoemde individuele waardeoverdracht niet mogelijk (dit in tegenstelling tot wat op de website van Pensioenfonds Vervoer vermeld staat). Na afronding van het liquidatietraject is individuele waardeoverdracht wel weer mogelijk. 

 

Staat uw vraag er niet tussen? Bel ons via 050- 522 5090.