Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken
Klik op een van de bovenstaande letters om naar het woord dat begint met deze letter te gaan.
 

A

Aandeel

Een aandeel is feitelijk hetzelfde als een stukje bedrijf kopen. Bij het investeren in een aandeel is de belegger ook eigenaar van een onderneming. Hiermee ligt het ondernemingsrisico helemaal bij de aandeelhouders. Het rendement op aandelen bestaat uit twee onderdelen: het dividendrendement en het koersrendement. Een aandeel in de winst (dividend) is een uitkering ten laste van de netto winst.

Aanpassing van pensioen

Verhoging van in voorgaande jaren opgebouwde en ingegane pensioenen. Op basis van de algemene ontwikkeling van de lonen bij TNT Express. Aan een verhoging verbinden we diverse voorwaarden.

Aanvullend ouderdomspensioen alleenstaande

Pensioenaanspraak die bovenop het 'normale' pensioen (basis-, emolumenten- en extra pensioen) komt. Speciaal voor de gepensioneerde deelnemer die op of na het bereiken van de 65-jarige leeftijd alleenstaand is/wordt. Daarvoor staat dus geen partner bij ons fonds geregistreerd.

Dit gaat om een pensioenaanspraak opgebouwd onder de regeling die gold tot 1 januari 2001.

Actief en passief beheer

De doelstelling van actief beleggen is een hoger rendement te behalen dan het gemiddelde. Het gemiddelde is vaak een veelgebruikte beursindex, ofwel een benchmark. Bij passief beleggen is de doelstelling het rendement van het gemiddelde te evenaren. Om dit te bereiken, wordt de samenstelling van de beleggingen van de gekozen benchmark gevolgd.

Actuaris

De actuaris is de specialist bij een verzekeringsbedrijf/ pensioenfonds. De actuaris berekent de premie en stelt de gekapitaliseerde waarde van de opgebouwde pensioenen vast. We noemen dit ook de premiereserve.

Afkoop

Afkoop van pensioenrechten is het vervangen van deze rechten door betaling van een bedrag ineens. De Pensioenwet verbiedt afkoop van pensioenrechten, behalve als het gaat om een pensioen van beperkte omvang. Voor 2019 geldt daarbij een bedrag van € 484,09 bruto per jaar.

Alternatieve Beleggingen

Beleggingen, anders dan de voor een pensioenfonds meer traditionele beleggingen zoals aandelen en obligaties. Onder alternatieve beleggingen vallen bijvoorbeeld beleggingen zoals grondstoffen en hedgefondsen.

Anw-aanvulling

Medewerkers van TNT kunnen deelnemen aan een verzekering die de financiële gevolgen van de Anw grotendeels compenseert.

AOW

U ontvangt AOW van de overheid. Dit pensioen krijgt u naast het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw pensioenfonds. U kunt het zien als een basisinkomen. De hoogte van dit pensioen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt.

De hoogte van dit pensioen hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl/aow.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering voor deelnemers die arbeidsongeschikt zijn. De aanvulling berekenen we over het deel van uw salaris dat ligt boven het maximum WIA-jaarloon. Voor 2019 is dit € 55.927.

Aspirant-deelnemer

Werknemer die de 21-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt. De werknemer vervult de overige voorwaarden van deelneming. Voor aspirant-deelnemers bestaat recht op partner-, wezen-, (extra) arbeidsongeschiktheidspensioen en recht op deelname aan de Anw-hiaatverzekering.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt toezicht op het gedrag van de Nederlandse financiële markten.

 

B

Beheerkosten

Kosten die het beleggingsfonds periodiek aan de beheerder betaalt. Beheerkosten gelden als vergoeding voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten zitten vaak in de koers van de beleggingen.

Beleggersprofiel

Het beleggersprofiel (of risicoprofiel) geeft aan hoeveel risico een deelnemer wil en kan nemen. Dit profiel vloeit voort uit het samenspel van verschillende factoren. Denk hierbij aan pensioenleeftijd, beleggingservaring, beleggingsdoelstelling en de houding ten opzichte van het nemen van risico's.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een gezamenlijke belegging van verschillende beleggers. Door te beleggen via een beleggingsfonds. Zo profiteren beleggers van een groter gezamenlijk bezit. Dit heeft onder andere efficiëntie en kostenvoordelen.

Beleggingshorizon

Periode waarover we beleggen. Binnen een pensioenregeling is de beleggingshorizon het aantal jaren totdat u met pensioen gaat. Jongere deelnemers hebben over het algemeen een langere beleggingshorizon. Deelnemers met een kortere beleggingshorizon zitten vlak voor hun pensioen. De beleggingshorizon bepaalt hoeveel risico we met beleggingen kunnen nemen. Deelnemers met een korte beleggingshorizon doen er verstandig aan niet te risicovol te investeren. Eventuele verliezen kunt u namelijk niet goedmaken in een korte periode.

Beleggingsmix

De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen.

Beleggingswijzer

Een instrument waarmee u een aanwijzing krijgt van het beleggersprofiel dat bij een deelnemer past. Zie ook Beleggersprofiel.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over de actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad wordt maandelijks berekend aan de hand van de rentetermijnstructuur die De Nederlandsche Bank maandelijks publiceert.

Benchmark

Een benchmark is een regel waartegen we het rendement van beleggingen afzetten. In het algemeen is dit een veelgebruikte index (zoals de AEX index, Dow Jones index etc.).

Bereikbaar pensioen

De pensioenaanspraak die u kunt halen. Dan moet u tot de pensioendatum aan de pensioenregeling deelnemen. We gaan uit van de op het moment van berekening geldende grondslagen en deeltijdfactor / voortzettingspercentage.

Berekeningsgrondslag arbeidsongeschiktheidspensioenen

De grondslag op basis waarvan de arbeidsongeschiktheidspensioenen worden berekend. Kortom, het pensioengevend inkomen. Voor deeltijdwerkers geldt het deeltijd-inkomen, inclusief eventuele meeruren.

Bijzonder partnerpensioen

Doet u mee aan de pensioenregeling? Gaat u scheiden? Dan ontvangt uw ex een premievrije aanspraak op het partnerpensioen. De aanspraak bouwt u op tot de echtscheidingsdatum. De man en vrouw kunnen een afwijkende regeling treffen. Recht op bijzonder partnerpensioen kan ook aan de orde zijn als een samenleving eindigt. Dan moet aan de voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden staan in het pensioenreglement.

 

C

Code Tabaksblat

De Nederlandse Corporate governance code (zie Corporate Governance).

Contante waarde

Het bedrag dat nu nodig is zodat we in de toekomst een uitkering te kunnen doen. Of een reeks van uitkeringen.

Conversie

Omwisselen van het recht van de ex bij echtscheiding op een deel van het pensioen en bijzonder partnerpensioen in een zelfstandig pensioen. Hiervoor moeten we schriftelijk toestemming geven.

Corporate Governance

Het stelsel van omgangsvormen voor de bij de vennootschap en haar ondernemingen betrokken direct belanghebbenden. Zoals bestuurders, commissarissen en haar kapitaalverschaffers.

 

D

De Nederlandsche Bank (DNB)

Bij wet ingestelde instelling, die onder andere de navolging van de Pensioenwet bewaakt. Zoals de inhoud van pensioenreglementen.

Deelnemer

De werknemer die meedoet aan de pensioenregeling. De werknemer bouwt pensioenrechten op bij Pensioenfonds TNT Express.

Deelnemersbijdrage

Bedrag dat door TNT op het salaris wordt ingehouden. Dit is een bijdrage in de kosten van de pensioenregeling.

Deelnemingsjaren

Het aantal jaren dat u meedoet aan een pensioenregeling en dus pensioen opbouwt.

Deeltijdfactor

We delen het in de arbeidsovereenkomst vastgelegde aantal uren door de normale arbeidsduur zoals beschreven in de Cao. Zo komen we tot de deeltijdfactor.

Deeltijdpercentage

Dit is het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Werkt u in parttime? Dan bouwt u naar evenredigheid pensioen op.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding aan tussen de (huidige en toekomstige) pensioenverplichtingen en het geld dat het fonds heeft om deze pensioenverplichtingen te kunnen betalen.

Heeft een pensioenfonds een dekkingsgraad van 100%? Dan heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenuitkeringen van nu en die van de toekomst te kunnen betalen. Een pensioenfonds moet van de toezichthouder (DNB) een dekkingsgraad hebben van 105% of hoger. Heeft een pensioenfonds een dekkingsgraad van 105% of lager? Dan moet het fonds een zogeheten herstelplan inleveren.

 

E

Effecten

Verzamelnaam voor obligaties en aandelen die op de beurs verhandeld worden.

Extra arbeidsongeschiktheidspensioen

Hiermee wordt de pensioenaanspraak bedoeld. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer ontvangt deze voor zolang hij is herplaatst bij TNT Express. De hoogte is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Extra pensioenaanspraken

Pensioenaanspraken die de deelnemer heeft verkregen na waardeoverdracht van ergens anders opgebouwde pensioenaanspraken naar Pensioenfonds TNT Express of door inkoop ten laste van het FVP.

 

F

Factor A

Dit is de factor die aangeeft wat de aangroei van pensioen is geweest in een bepaald jaar. U heeft de factor A nodig voor de berekening van uw jaarruimte.

Franchise

Franchise is een vast bedrag van uw salaris. U bouwt hierover geen pensioen op via uw werkgever. Dit omdat u vanaf een bepaalde leeftijd (dit wordt 67 jaar) een AOW-uitkering krijgt van de overheid. Het bedrag van de franchise wordt elk jaar aangepast aan de stijging van de AOW.

 

G

Gemoedsbezwaarde

Persoon die gemoedsbezwaren heeft tegen elke vorm van verzekering. Dus ook tegen de pensioenverzekering van Pensioenfonds TNT Express. Gemoedsbezwaarden komen in aanmerking voor deelname aan een bijzondere spaarregeling.

Gewezen deelnemer

Degene die het deelnemerschap voor pensioeningang heeft beëindigd. De deelnemer heeft nog premievrije aanspraken tegenover het fonds. We noemen dit ook wel 'slaper'.

 

H

Haalbaarheidstoets

In de haalbaarheidstoets staat het zogenoemde pensioenresultaat centraal. Het pensioenresultaat is hierbij een maat voor het koopkrachtbehoud van het opgebouwde en nog op te bouwen pensioen. Hierbij wordt naar een prognosetermijn gekeken van maar liefst 60 jaar, om zodoende ook de verschillen tussen verschillende generaties te kunnen beoordelen. Het pensioenresultaat wordt daarom zowel op fondsniveau als per geboortejaargroep bepaald. De haalbaarheidstoets wordt verricht door het fonds en ingediend bij en gecontroleerd door De Nederlandse Bank.

Huwelijkse voorwaarden

Schriftelijke afspraken die u voor of tijdens het huwelijk bij de notaris maakt. Hierin staat wat wel en niet in het huwelijksgoederengemeenschap valt.

 

I

Individueel Pensioensparen (IPS)

Tot 1 januari 2015 kon u deelnemen aan de regeling Individueel Pensioensparen. Door wetswijzigingen kan dit nu niet meer. Heeft u deelgenomen aan de regeling Individueel Pensioensparen? Dan blijft uw opgebouwde saldo bestaan. Het wordt nog steeds belegd. Het spaarsaldo dat is opgebouwd kan gebruikt worden voor een verhoging van het ouderdomspensioen. Een deel van het ouderdomspensioen zetten we hierbij standaard om in partnerpensioen.

 

K

Kredietwaardigheid

De term kredietwaardig geeft aan in hoeverre een land of bedrijf zijn schulden terug kan betalen. Onafhankelijke bureaus, zoals Moody's en S&P, beoordelen deze kredietwaardigheid. Zij geven hier een zogenoemde 'rating' (label) voor. Landen of bedrijven met de hoogste kredietwaardigheid hebben het label AAA.

 

L

Liquide markten

Een markt waar altijd veel vraag en aanbod is, en waar dus veel wordt gehandeld, bijvoorbeeld in aandelen.

 

M

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Een manier van beleggen waarbij we naast het financiële rendement ook kijken naar milieurisico's, arbeidsomstandigheden en dergelijke. In het Engels wordt het wel Socially Responsible Investment, SRI genoemd.

Meeruren

Het aantal uren dat een deeltijdwerker meer werkt dan zijn 'contracturen' zijn meeruren. Gewerkte uren boven de normale arbeidsduur gelden als overwerk. Ze tellen niet mee voor de pensioenopbouw.

Middelloonregeling

In een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over het salaris dat u dat jaar ontvangt. Het uiteindelijke pensioen bestaat uit de optelsom van de jaarlijkse pensioenrechten. Het pensioen ligt op het niveau van het gemiddeld tijdens uw loopbaan ontvangen salaris.

Vandaar de naam middelloonregeling. Wordt dit pensioen steeds verhoogd met een in het reglement afgesproken maatstaf? Dan spreken we over een middelloonregeling met indexatie. We noemen dit ook wel een geïndexeerde middelloonregeling.

 

O

Obligatie

Een obligatie is een schuldbewijs voor een (langlopende) lening van een overheidsinstelling of bedrijf. Het beleggen in een obligatie is feitelijk hetzelfde als het geven van een (geld)lening. De belegger krijgt hiervoor een rentevergoeding. De rentevergoeding, de looptijd en de marktrente bepalen het rendement van een obligatie.

Stijgt de marktrente? Dan wordt een lening met een lage(re) rente minder interessant.

In de markt zal men minder willen betalen om de lening over te nemen. De vergoeding is namelijk lager. Het omgekeerde geldt als de marktrente daalt. Dan stijgt de marktwaarde van de lening.

Onbetaald verlof

Periode waarbij het dienstverband doorloopt zonder dat u salaris ontvangt. De deelneming aan het fonds loopt in die periode ook door. De dekking van overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico blijft in stand. Hiervoor is de werknemer premie verschuldigd. U bouwt in die periode geen aanspraken op. Behalve als het gaat om ouderschapsverlof. Spreekt u met uw af dat tijdens de periode van onbetaald verlof wel pensioenaanspraken moeten worden opgebouwd? Dan moet de volledige premie door de werkgever aan Pensioenfonds TNT Express worden afgedragen.

Ongehuwd samenwonen

Het duurzaam voeren van een gemeenschappelijke huishouding door twee ongehuwden. Daarbij maakt het geslacht niet uit. Dus man-vrouw, vrouw-vrouw of man-man. Ook familierelaties vallen onder de regeling. Zoals broer-zus, neef-neef etc. Alleen familierelaties in de rechte lijn zijn uitgezonderd. Dus ouder-kind, grootouder-kleinkind. De gemeenschappelijke huishouding moet minimaal zes maanden duren. Het moet zijn begonnen voor de pensioeningangsdatum en vastliggen in een notariële akte. Om voor een partnerpensioen in aanmerking te komen, moet u minimaal zes maanden samenwonen.

Opbouwpercentage

Dit is het percentage van uw pensioengrondslag dat u aan pensioen opbouwt. Hiermee kunt u berekenen hoeveel pensioen u opbouwt. Dit vermenigvuldigen we met de pensioengrondslag. Het percentage is voor Pensioenfonds TNT Express 1,875% per dienstjaar.

Optie

Het recht om een onderliggende waarde van bijvoorbeeld een aandeel te kopen of te verkopen. We noemen dit ook een call-optie of een put-optie. U spreekt hierover vooraf een prijs af. De uitoefenprijs. Het kopen of verkopen gebeurt tijdens een bepaalde periode (de looptijd).

Ouderdomspensioen

Pensioenaanspraak voor de (gewezen) deelnemer op pensioen(ingangs)datum.

Overwerk

De gewerkte uren boven de normale arbeidsduur. Hierover bouwt u geen pensioen op.

 

P

Partner

Hieronder wordt verstaan:

de man of vrouw waarmee de deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan;
de ongehuwde man of vrouw waarmee de ongehuwde deelnemer samenleeft (ongeacht het geslacht) en een gemeenschappelijke huishouding voert. Zie ook ongehuwd samenwonen.

Partnerpensioen

Dit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer. Het gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer is overleden. Het wordt levenslang aan de partner uitgekeerd.

Pensioendatum

Dit is de datum waarop volgens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat. Voor Pensioenfonds TNT Express is dit de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u als (gewezen) deelnemer of gepensioneerde 68 jaar wordt.

Pensioengat

Situatie waarin door wisseling(en) van baan veelal geen volwaardig pensioen kunt opbouwen.

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is dat deel van uw salaris dat meetelt voor de pensioenberekening. Dat hoeft niet persé hetzelfde te zijn als uw jaarsalaris. Een indicatie van uw pensioengevend salaris krijgt u door uw bruto vaste maandsalaris te vermenigvuldigen met twaalf.

Pensioengrondslag

Dit is het salaris min de franchise. De pensioengrondslag is het bedrag waarmee pensioen wordt berekend. Pensioenfonds TNT Express kent een vaste pensioengrondslag en een variabele pensioengrondslag.
De vaste pensioengrondslag per maand of jaar, is het voor de deelnemer geldende vast pensioengevend inkomen per maand of jaar min de franchise per maand of jaar.
De variabele pensioengrondslag per maand of jaar, is het voor de deelnemer geldende variabel pensioengevend inkomen (zoals omschreven in de Cao) per maand of jaar.

Pensioenleeftijd

Dit is de pensioenleeftijd waarop u, volgens uw regeling, met pensioen kunt.

Pensioenoverzicht = Uniform Pensioen Overzicht = UPO

Dit is een overzicht dat u jaarlijks thuisgestuurd krijgt van uw pensioenfonds. Hierop staat wat uw inkomen is als u met pensioen gaat. Of als u arbeidsongeschikt wordt. En wat de inkomenssituatie is voor uw nabestaande(n) als u overlijdt.

Pensioenpremie

De werkgever betaalt de pensioenpremie aan het pensioenfonds. Een deel van deze premie houdt hij in op uw salaris.

Pensioenverplichtingen

De totale waarde aan pensioenen die nu en in de toekomst uitgekeerd worden. Dit zijn kosten voor een pensioenfonds. We noemen de pensioenverplichtingen ook betalingsverplichtingen.

Pensioenwet

Wet die de bescherming van pensioenrechten en veiligstelling daarvan voor de werknemers beoogt.

Premievrije aanspraken

Dat zijn de 'pensioenaanspraken' van mensen die niet meer actief deelnemen aan de pensioenregeling. Doet u niet meer mee met de pensioenregeling? Dan behoudt u het recht op pensioen dat u al heeft opgebouwd. U betaalt daarvoor geen premie meer. Vandaar de term premievrije aanspraak. De opgebouwde aanspraken kunt u eventueel overdragen naar een nieuw pensioenfonds.

 

R

Rendement

Geheel van baten en inkomsten over een bepaalde periode in verhouding tot het geïnvesteerde kapitaal.

 

S

Slaper

Zie gewezen deelnemer

 

T

Toeslagverlening

De mogelijke verhoging van uw (opgebouwde) pensioen is gekoppeld aan prijsstijgingen. Het pensioenfonds wil het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen jaarlijks verhogen met 80% van de algemene prijsstijging. Hiervoor nemen we de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van november tot november als basis. Met een maximum van 4%.

 

U

Uitruil

Onder voorwaarden kunt u bij ontslag of op pensioeningangsdatum (een deel van) het partnerpensioen uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen.

UPO = Uniform Pensioen Overzicht

Dit is een overzicht dat actieve deelnemers ieder jaar thuisgestuurd krijgen van het pensioenfonds. Slapers krijgen eens in de drie jaar een overzicht. Op dit pensioenoverzicht staat wat uw inkomen is als u met pensioen gaat. Of als u arbeidsongeschikt wordt. En wat de inkomenssituatie is voor uw nabestaande(n) als u overlijdt.

 

V

Valuta

Algemeen geldig betaalmiddel in een bepaald land.

Variabel pensioengevend salaris

De variabele pensioengrondslag is dat deel van uw variabel salaris waarover u pensioen opbouwt. Bij een variabel salaris moet u denken aan toeslagen en toelagen. Welke delen onder het variabel pensioengevend salaris vallen, vindt u in uw cao.

Vast pensioengevend salaris

Dit is het deel van uw vaste salaris waarover u pensioen opbouwt. Dit is het bedrag dat overblijft als de franchise van uw salaris is afgehaald.

Vastrentende waarden

Beleggingen met een vaste directe opbrengst, de couponrente, zoals obligaties.

Vereist eigen vermogen

Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds ten minste zou moeten beschikken. Indien een fonds niet over dit vermogen beschikt, is sprake van een tekortsituatie. Dan moet het fonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Vermogensbeheer

Onder vermogensbeheer (ook aangeduid als investment management of asset management) wordt verstaan het beheer van ( vrijwel altijd) grote vermogens voor derden, door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Dit kan op individuele of op collectieve basis gedaan worden.

Volle wees

Kind dat geen ouder, stief- of pleegouder meer heeft. Daardoor heeft het recht op een verdubbeling van het wezenpensioen.

Voorwaardelijk pensioen (zacht pensioen)

Bent u geboren op of na 1950? Valt u onder de CAO-regeling met een vervallen VUT en vervallen overgangsbepaling Prepensioen? Dan heeft u uitzicht op een voorwaardelijk pensioen. Dit pensioen is voorwaardelijk omdat - als u er uitzicht op heeft - u het alleen krijgt als u tot de aangepaste pensioendatum onafgebroken bij TNT blijft werken. Meer informatie vindt u onder 'Vraag en Antwoord/Zacht pensioen'.

Voorziening pensioenverplichting

Het bedrag dat op de rekendatum nodig is om aan de toekomstige pensioenverplichting te kunnen voldoen.

VPL Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie levensloop

Met deze wet wil de overheid de mensen stimuleren langer te blijven werken. De pensioenleeftijd is op 65 jaar gezet en een aantal vroegpensioenregelingen zijn fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. Daarentegen is wel een Levensloopregeling geïntroduceerd. Per 01-01-2012 is de levensloopregeling weer komen te vervallen. De wet is in werking getreden op 1 januari 2005, met een overgangsperiode tot 1 januari 2006.

 

W

Waardeoverdracht

Overdracht van de waarden van reeds opgebouwde pensioenaanspraken, van de pensioenuitvoerder van de ene werkgever naar die van een volgende werkgever.

WAO-aanvulling

De WAO-aanvulling dekt het verschil tussen de loongerelateerde basisuitkering en de lagere vervolguitkering van de WAO. De aanvulling gaat in de regel in op de ingangsdatum van de vervolguitkering.

Met de inwerkingtreding van de wet WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) per 1 januari 2006 is geen sprake meer van het zogenaamde WAO-gat. De WAO-aanvulling als onderdeel van de pensioenregeling is daarom komen te vervallen.

Wezenpensioen

Een wezenpensioen is er voor uw kinderen. Uw kinderen krijgen een wezenpensioen, als

uw kinderen jonger zijn dan 18 jaar;
of als uw kinderen studeren en voldoen aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden en jonger zijn dan 27.

Het wezenpensioen is per kind 20% van het partnerpensioen en geldt voor maximaal vijf kinderen. Zijn er meer dan vijf kinderen? Dan wordt het wezenpensioen van vijf kinderen gelijkmatig verdeeld over het totaal aantal kinderen. De kinderen ontvangen in dit geval samen 100% van het partnerpensioen.

WIA-grens (max. dagloon)

Maximum salaris waarover een eventuele WIA-uitkering wordt berekend (voor 2019: € 55.927).

 

Z

Zakelijke waarden

Beleggingen in onder andere aandelen en onroerend goed. Deze term wordt gebruikt als onderscheid van vastrentende waarden. Vastrentende waarden zijn beleggingen met een directe opbrengst, de couponrente. Dit zijn onder andere obligaties.